Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö med kvalitet

2016-01-29 Arbetsmiljöarbetet måste kopplas ihop med myndigheternas kvalitetsarbete, menade Jan Miörner på Partsrådets fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Jan Miörner är fil kand i personal- och arbetslivsfrågor och har som konsult under 20 års tid hjälpt offentliga och privata organisationer med deras arbetsmiljöarbete.

– En viktig strategisk fråga för alla organisationer är att arbetsmiljöarbetet inte bara handlar om att förebygga risker, utan att man även arbetar för att främja en god arbetsmiljö. Det är sällan man hör att någon säger att han eller hon trivs på jobbet på grund av att man inte löper risker för utbrändhet och olyckor, sa han.

Jan Miörner hänvisade till Arbetsmiljöverkets definition av en god arbetsmiljö, där några viktiga punkter är: tillgängliga och rättvisa ledare, en utvecklad kommunikation, välfungerande samarbete och teamarbete, ett positivt socialt klimat, möjligheter till personlig utveckling, ett lagom arbetstempo, tydliga förväntningar och mål samt en bra fysisk arbetsmiljö.

– Ska ni få verksamheten att fungera och leva upp till Arbetsmiljöverkets rekommendationer måste ni ta fram någon form av metodik och verktyg för hur ni ska angripa frågorna, både på övergripande nivå och på enhetsnivå, sa Jan Miörner.

Ny föreskrift
Jan Miörner gjorde flera kopplingar till Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som träder i kraft 31 mars 2016. Han hänvisade inte minst till 10§ i föreskriften, där det bland annat slås fast att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till vilket resultat som ska uppnås med arbetet, vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid tidsbrist och vem man kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. Han uppmanade deltagarna att läsa igenom den nya föreskriften, som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Verktygslåda
Deltagarna fick en omfattande verktygslåda, att ta hem till de egna myndigheterna och direkt kunna använda i ett mer offensivt arbetsmiljöarbete. I verktygslådan fanns bland annat ett diskussionsunderlag för samarbete mellan chef och skyddsombud, utvärderingar av hur kommunikation och samarbete fungerar i en grupp, agendor för bättre och mer effektiva möten, övningar om att ge positiv feedback och att coacha kolleger att utveckla sig inom olika arbetsområden samt instruktioner för att kunna ta upp en kränkning eller möta någon annan som känner sig kränkt av något som du själv har gjort samt instruktioner för att kunna ge kritik på ett fruktbart sätt.

Ett annat verktyg är Transaktionsanalys, som först togs fram på 1950-talet i USA. Metoden bygger på att alla människor har tre olika roller; föräldern (som både kan vara kritisk och auktoritär och omvårdande och tröstande), den vuxna (som är objektiv, logisk och rationell) samt barnet (som kan vara glad och spontan men också sur, trotsig och självcentrerad).

– Man eftersträvar huvudsakligen en dialog där vi är vuxna på arbetsplatsen. I samtal som spårar ur är det bra att reflektera över vilka roller man hade i samtalet. Det kan till exempel vara så att man har fått en förälder och barn-relation, där den ena personen är mästrande och auktoritär, och den andra blir trotsig och självisk.

Lösningsinriktat arbetssätt
Jan Miörner lyfte fram vikten av att ha ett lösningsinriktat arbetssätt för arbetsmiljöarbetet, det vill säga att fokusera på de resurser som finns istället för på bristerna.

– Det handlar om att utveckla, bygga och konstruera lösningar. Att man är intresserad av vad man vill uppnå och av det som trots allt fungerar bra idag. Grundtanken är att undersöka vad personen och gruppen hoppas uppnå för förändring, sa Jan Miörner.

Han förklarade att ett lösningsinriktat arbetssätt bygger på samtal och dialog och att en bra början kan vara att fundera över vilka arenor för detta som redan finns på myndigheten.

Fördjupningsutbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete är en av fem arbetsmiljöutbildningar som Partsrådet har tagit fram i samverkan med lokala parter på medelstora myndigheter och universitet och högskolor. Den kommer att genomföras vid fler tillfällen under våren 2016. Se Partsrådets kalendarium för ytterligare information.

Publicerad: 2016-01-29

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.