Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Beredskap och samverkan skapar trygghet

2013-09-24 Vilka former av hot och våld förekommer på statliga myndigheter och hur förebygger man och hanterar dem? De frågorna ska arbetsområdet Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv försöka ge svar på.

Under förhandlingarna om Avtal 2012 beslöt de centrala parterna att stödja de lokala parterna i deras arbete med arbetsmiljön, och då med fokus på förekomsten av hot och våld.

Fyra fokusområden
I uppdraget för Partsrådets nya arbetsområde Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv ska särskilt fokus riktas på följande:

– Arbetsområdet ska bidra med kunskaper, metoder och verktyg som stödjer det lokala arbetet med att bättre kunna hantera hot och våld.
– Hur man håller kunskaper och rutiner levande.
– Betydelsen av att hantera hot och våld före, under och efter en incident.
– Områden som bland annat kommer att belysas är ensamarbete, fysiska och psykosociala arbetsmiljön i relation till hot och våld.

Projektledare för arbetsområdet är sedan i mars Annika Nilsson. Hon har tidigare ansvarat för ett liknande projekt, ”Bättre beredd än rädd”, inom kommun- och landstingssektorn på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och de fackliga organisationerna i samverkan. Resultaten från projektet finns på www.suntliv.nu

Hot och våld ett komplext problem
Trakasserier, hot och våld på arbetsplatser är ofta komplexa problem. Typisk för komplexa problem är att de bottnar i mer än en sorts problematik och är en ständigt aktuell fråga som inte kan inte lösas en gång för alla.

– Jag tror att en förutsättning för att kunna hantera dessa frågor är att samverka på alla nivåer och över gränser, säger Annika Nilsson och fortsätter:

– Om medarbetare på en arbetsplats känner att det finns beredskap i organisationen och kamrater som kan stötta, då ökar tryggheten. Vi måste också motverka kulturer där den allmänna meningen är att ”litet får man tåla”.

Intervjuer och seminarier

Nu i uppstarten av arbetsområdet intervjuas lokala parter på åtta myndigheter. Detta för att få en inblick i förekomsten av hot och våld, hur det hanteras och goda exempel på åtgärder.

–Vi vill också fånga upp idéer och önskemål som kommer att ligga till grund för aktiviteterna i arbetsområdet.

I arbetsområdets preliminära handlingsplan ingår två inspirationsseminarier i september. Senare under hösten planeras två fördjupningsdagar på internat vid tre tillfällen.

Seminarierna och fördjupningsdagarna kommer att bjuda på aktuell forskning och information om verktyg och metoder. Det kommer också att finnas möjlighet att få ta del av andra erfarenheter och goda exempel på hur man bättre kan hantera hot och våld.

Temat för seminarierna tar sin utgångspunkt i både hur man kartlägger, åtgärdar och följer upp händelser där hot och våld har inträffat.

Informativ handbok
Annika Nilsson vill gärna lyfta fram handboken som Brottsförebyggande rådet tagit fram i samarbete med Partsrådet, Motverka otillåten påverkan. Den tar upp bland annat risker i organisationen, åtgärder mot otillåten påverkan, kommunikation och bemötande samt rutiner, riktlinjer och kontroll.
Här hittar man även modeller för analys och beskrivning av otillåten påverkan och korruptionsbrott.

Handboken kan med fördel användas på exempelvis arbetsmiljöutbildningar, arbetsplatsträffar och i andra forum där dessa frågor diskuteras.

En webbversion av boken, www.hotpajobbet.se, finns på Partsrådets hemsida.

Publicerad: 2013-09-24

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.