Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Fokus på säkerhet

2015-04-27 Partsföreträdare fick tips på hur säkerhetskulturen kan utvecklas.

Det var fullsatt när Partsrådet anordnade ett seminarium om säkerhetskultur. Under en heldag fick partsföreträdare från cirka 30 myndigheter lyssna på Lena Kecklund, fil. dr. i psykologi, som pratade om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur samt ta del av professor Tomas Bryttings tankar om hur man med organisationsdesign kan främja moralisk kompetens (läs mer om Tomas Bryttings föreläsning och se video).

Lena Kecklund är beteendevetare och vd för företaget MTO Säkerhet. Hon har i sin roll som konsult hjälpt ett flertal myndigheter med säkerhetsfrågor.

– Det är ofta brister i samspelet mellan människa, teknik och organisation som är orsaken till att olyckor uppstår. Det kan handla om att tekniken inte är utformad så att användarna förstår den, att man inte har tillräckligt med bemanning eller att arbetstiderna är för långa, sa hon.

Ostskivemodellen
Hon berättade om den så kallade Ostskivemodellen som en förklaring till att olyckor uppstår (Swiss Cheese model, James Reason, 1990). I modellen får den första ostskivan symbolisera organisationen, där brister kring bland annat ledning och styrning, planering, utbildning, ordning och reda, kommunikation och underhåll, kan vara den grundläggande orsaken till att en olycka uppstår.

Den andra ostskivan symboliserar teknologin, där brister kring design, utrustning, verktyg och fysisk arbetsmiljö kan bidra till en olycka. Den tredje och sista ostbiten symboliserar människan, där brister kring kompetens, lokalkännedom, motivation, arbetstrivsel och psykosocial arbetsmiljö, kan vara den utlösande faktorn som får en olycka att inträffa.
Lena Kecklund betonade vikten av ledning och styrning när det gäller att förebygga och förhindra olyckor.

– Ofta handlar det om ett upplevt bristande engagemang och prioritering av säkerhetsfrågor. Det måste synas att chefer arbetar med säkerhetsfrågor, det måste visas i handling, sa hon och berättade att forskning visar att medarbetare generellt skattar säkerheten lägre än ledningen.

Isbergsmetaforen
Säkerhetskulturen är en del av verksamheten, och dess kultur och värderingar, menade Lena Kecklund. Säkerhetskultur är helt enkelt de attityder, normer och värderingar som har bäring på säkerheten.

– Gruppnormer är mycket starkare än lagar och regler. Vi vill vara hyfsat populära på arbetsplatsen, vi vill inte vara avvikande. Att bryta mot gruppnormen kostar mer än att bryta mot formella regler.

Lena Kecklund pratade om den så kallade isbergsmetaforen och dess bäring på en organisations säkerhetskultur. Det som är synligt, ovanför vattenytan, är beteenden, traditioner och vanor som är explicit inlärt, medvetet och lätt att förändra. Det handlar bland annat om teknik, organisationsstruktur, policys och procedurer och mål.

Under vattenytan döljer sig dock större delen av isberget. Övertygelser, uppfattningar, attityder, känslor, värderingar och normer som inte är synliga. Det är implicit inlärt, omedvetet och svårt att förändra.

Tre komponenter
För att kunna bygga en organisations säkerhetskultur krävs tre komponenter, menade Lena Kecklund. Först behöver man bestämma hur saker ska göras. Sedan måste man få medarbetarna att förstå varför man ska göra på det sättet. Den tredje komponenten handlar om att de facto få medarbetarna att bete sig på det önskade sättet.

– Viktiga förutsättningar för en fungerande säkerhetskultur är ledningens engagemang och att säkerheten prioriteras högt av både chefer och anställda. Man måste också våga lära av misstag för att kunna utveckla verksamheten. Dessutom krävs att man har adekvat säkerhetsstyrning, skyddsutrustning som passar till exempel.

Säkerhetskulturen behöver ständigt utvärderas, menade Lena Kecklund. Det kan då handla om oberoende utvärderingar eller självutvärdering. Enkäter, intervjuer, observationer och besök i verksamheten, att man följer olika ”fall” i organisationen och tittar på riskanalyser och rapporterade avvikelser är några olika metoder.

Lena Kecklund pratade om triangulering – att använda information från flera källor och jämföra resultaten.

– När man utvärderar säkerhetskultur måste man titta på riskstyrning, förståelse och beteende samtidigt. Förutsättningar måste exempelvis ges för att kunna förstå och följa de säkerhetsregler som finns på en arbetsplats. Samtidigt påverkar omvärlden verksamhet och medarbetare. Externa krav och konkurrens, påverkar ledningens engagemang och prioritering av säkerhetskultur och de gruppnormer som uppstår i verksamheten, sa hon.

Publicerad: 2015-04-27

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.