Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Grunder i SAM

2017-10-02 Arbetsmiljöjuristen Per Axell guidade partsföreträdare genom lagstiftningen i en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Nu har Partsrådet påbörjat en ny omgång arbetsmiljöutbildningar. Totalt genomförs fem utbildningar, varav en är en grundutbildning i systematisk arbetsmiljöarbete, som hålls av Per Axell.

Per Axell är arbetsrättsjurist tillika arbetsmiljöexpert. Han är även lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms universitet.

På Partsrådets utbildning redogjorde han för regelverket bakom arbetsmiljöarbetet.

Först i regelverket kommer arbetsmiljölagen, AML, som när den kom till 1978 i mångt och mycket grundade sig på den gamla arbetarskyddslagen.

–Men det fanns en tanke redan 1978, att arbetsmiljön är bredare än bara arbetarskydd. 1991 kom det in i lagen att alla faktorer är lika viktiga; psykiska, sociala och fysiska frågor, berättade Per Axell.

Trots det har det tidigare mest funnits regler kring den fysiska arbetsmiljön, som är objektiv och lättare att reglera. När man kommer till det psykiska och sociala handlar det mer om subjektiva upplevelser som är svårare att hantera i en lagstiftning.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljölagen är en ramlag som utgår från att det finns ett anställningsförhållande, och lagen i sin helhet gäller alltså inte för till exempel egenföretagare. I arbetsmiljölagen finns både generella regler och detaljregler, som ofta kommer från EU-direktiv.

–En viktig regel finns i kapitel 3 och handlar om arbetsgivarens skyldighet att anmäla allvarliga olyckor och tillbud omgående till Arbetsmiljöverket. Det är straffsanktionerat, förklarade Per Axell.

Han betonade att det bara är arbetsgivaren som kan ställas till svars för brister i arbetsmiljön; skyddsombud har en annan roll, och medarbetare har sin roll. Cheferna företräder dock arbetsgivaren. Generaldirektören har det yttersta ansvaret, men kan delegera arbetsmiljöuppgifter till en lägre chef, som har befogenhet, kompetens och resurser. Det måste i så fall finnas ett skriftligt avtal om detta.

Konkreta regler

Arbetsmiljöförordningen är kopplad till Arbetsmiljölagen. Där finns mer konkreta regler.

–Där står också att regelverket ska vara tillgängligt på arbetsplatsen, till exempel på intranätet, berättade Per Axell.

Arbetsmiljölagen är beslutad i riksdagen och Arbetsmiljöförordningen är beslutad av regeringen. Lika viktiga är dock Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Även interna regler på arbetsplatserna har en viktig plats i regelverket.

Per Axell lyfte fram föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, som kom 31 mars 2016.

–Det är en jättenyhet i lagstiftningen, det största som har hänt under åtminstone 15 år. Det är ett helt annat språkbruk i den föreskriften också, mer dagligt språk istället för juridiskt. Den organisatoriska – eller egentligen psykiska – arbetsmiljön färgas av ledning och styrning, men också av resurser och befogenheter.

En av de viktigaste reglerna i OSA handlar om att alla arbetsplatser ska ha regler och policy för att hantera kränkande särbehandling. Detta är dock något som det funnits krav på i Arbetsmiljölagen ända sedan 1994.

–I OSA står det att arbetsgivaren måste utreda om någon anmäler att den upplever sig vara kränkt, sa Per Axell.

Han berättade att sjukdomar som beror på relationer på arbetsplatser och ohälsosam arbetsbelastning, har ökat med 70 procent sedan 2010, och nu ligger på andra plats på listan över arbetssjukdomar.

Fyra steg i SAM

Per Axell redogjorde för de fyra stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet: Kartläggning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning. De fungerar lika bra för psykosocial som för fysisk arbetsmiljö.

Det finns två typer av riskbedömning – en avseende den dagliga/löpande verksamheten och en vid stora förändringar, som omorganisationer. Riskbedömningen ska göras av arbetsgivaren i samverkan med skyddsombudet.

Handlingsplaner ska tas fram på årsbasis. De ska innehålla åtgärder, tidsplan och en beskrivning av hur man avser att följa upp åtgärderna.

–Bristande uppföljning är det allra vanligaste felet som görs, så det är här som många arbetsgivare behöver lägga krutet, menade Per Axell.

Han förklarade att SAM gäller alla arbetsplatser, även de med färre än tio anställda.

–Det systematiska arbetsmiljöarbetet blir aldrig färdigt. Det är som ett hjul där själva navet i hjulet är samverkan. Allt arbete ska ske i samverkan med skyddsombud, betonade Per Axell.

Grundutbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att anordnas vid fler tillfällen under hösten 2017 och våren 2018, i Stockholm och i Göteborg. Se Partsrådets Kalendarium.

Publicerad: 2017-10-02

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.