Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Lyckade utbildningar

2016-09-07 Partsrådets arbetsmiljöutbildningar har bidragit till att ge chefer och skyddsombud ett gemensamt språk kring arbetsmiljöarbetet. Det visar en utvärdering som Partsrådet låtit göra, efter att satsningen nu avslutats.

Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har under hösten 2015 och våren 2016 genomfört en stor satsning på partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar. Nu har Partsrådet genomfört en utvärdering av satsningen.

Utvärderingen visar att utbildningarna har gett lokala skyddsombud och arbetsmiljöansvariga goda förutsättningar att bedriva partsgemensamt arbetsmiljöarbete. Genom att man har deltagit partsgemensamt vid utbildningarna har parterna fått ett gemensamt språk kring arbetsmiljöarbetet, en enig bild av vilka verktyg som bör användas i det lokala arbetsmiljöarbetet samt kunskap om hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

En av deltagarna som intervjuats i undersökningen berättar:

”Jag har gått tillsammans med personalchefen och HR. Vi har pratat mycket om hur vi borde göra, då har den egna processen kommit igång redan på utbildningsdagen. Det är en framgångsfaktor.”

Utbildningarna har även bidragit till att deltagarna har ökat sina kunskaper om arbetsmiljöfrågor, fått större insikt i utmaningar som rör arbetsmiljön på den egna myndigheten samt fått ökat engagemang för ett partsgemensamt arbetsmiljöarbete.

Stort gensvar

Totalt har det varit 40 utbildningstillfällen i Göteborg, Stockholm och Sundsvall, med sammanlagt 1 100 deltagare. Partsföreträdare från 74 myndigheter har deltagit i utbildningarna, jämt fördelat mellan arbetsgivarföreträdare och skyddsombud.

Arbetsmiljöutbildningarna har varit endagsutbildningar och dels rört psykosocial arbetsmiljö, dels systematiskt arbetsmiljöarbete. Temaområdena togs fram tillsammans med lokala parter på små och medelstora myndigheter samt universitet och högskolor vid två workshoptillfällen under våren 2015.

– Det är väldigt roligt att deltagarna upplever att de har haft nytta av utbildningarna i det egna arbetsmiljöarbetet och att engagemanget för frågorna har ökat. Det har varit ett fantastiskt gensvar från myndigheterna. Uppenbarligen finns behov av den här sortens utbildningar, säger Annika Nilsson, projektledare för arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

– En viktig förklaring till att utbildningarna blivit framgångsrika är att de utformades i samråd med representanter för lokala parter. Det faktum att arbetsgivare och fackliga representanter deltar gemensamt ger också utbildningarna en särskild genomslagskraft, säger Anders Stålsby, styrgruppsordförande för arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Användbara verktyg

Flera av partsföreträdarna som intervjuats i undersökningen anser att utbildningarnas blandning av teori och praktik särskiljer dem från andra arbetsmiljöutbildningar. Deltagarna har fått med sig mallar, checklistor och andra verktyg att använda i arbetsmiljöarbetet på den egna myndigheten. Dessa finns nu samlade på Partsrådets hemsida, under arbetsområdet Arbetsmiljö.

Några av deltagarna berättar i undersökningen:

”Jag var helt lyrisk över den (utbildningen). Så många konkreta redskap att ta med sig som man direkt kunde använda.”

”Jag och min chef ska sätta oss och gå igenom materialet. Jag vill prata om det här på en APT.”

”Jag ska förmedla det vidare till skyddsombud och till organisationen. Har planer på att köpa ner utbildningen hit. Personer i ledande ställning behöver ha det här.”

Utvärderingen bygger dels på enkätsvar från 814 deltagare, dels på djupintervjuer med 41 kursdeltagare. Över 80 procent av alla utbildningstillfällen fick toppbetyg.

 

Publicerad: 2016-09-07

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.