Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Många definitioner av hot och våld

2013-09-24 Det är viktigt att tydligt definiera inom organisationen vad som är hot och våld, så att alla på arbetsplatsen har en gemensam begreppsapparat. Det var ett av huvudbudskapen från Magnus Sverke, professor vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet, när han pratade om psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet på Partsrådets seminarium, september 2013.

0c102f0c40e17e3a738872b2f9b87a140b0dadab

Magnus Sverke pratade om olika definitioner av hot och våld. Foto: Micke Lundström

Magnus Sverke talade om den begreppsförvirring som råder kring hot och våld på arbetsplatserna. Området är gigantiskt, och det är stor oenighet bland forskarna om vad som egentligen ingår. Medan den traditionella definitionen av våld är fysiska attacker, stölder och vandalism, talar man numera om våld som alla situationer eller förutsättningar som skapar ett klimat där individer känner sig rädda eller hotade.

Den gällande definitionen för hot och våld i arbetslivet är att förövaren ska vilja tillfoga skada och att offret ska uppleva sig skadad. Här finns dock tecken på att vi för varje generation flyttar fram gränserna för vad man ska tåla, menade flera av seminariedeltagarna. Nya former av TV-program med förnedring och utröstning och ett tufft och kränkande klimat i skolan, kan få till följd att mycket av sådant som tidigare varit otänkbart bli accepterat.

– Jag tror personligen att man i framtiden kommer att kräva att folk ska tåla mer. Då kommer vi in på det individuella ansvaret och det är inte bra, sa Magnus Sverke.

Magnus Sverke pratade även om att olika människor reagerar väldigt olika på våld och kränkningar och menade att det är viktigt att inte skuldbelägga den som upplever starkt sådant som andra tycker att man kan tåla.

Det är dock inte bara den enskilda individen som drabbas. Hela organisationen påverkas genom sämre trivsel och lägre engagemang.

– Friska arbetsplatser är viktiga ur ett individ- och samhällsperspektiv, men även för organisationen, påpekade Magnus Sverke.

Han betonade behovet av att arbeta förebyggande med att minska förekomsten av stressframkallande faktorer på arbetsplatserna, för att minimera risken att anställda utsätts för hälsorisker eller får sin hälsa försämrad på jobbet.

– A och O är att man får in detta i det sedvanliga arbetsmiljöarbetet, det är en förutsättning för att åtgärdsprogram ska fungera.

Publicerad: 2013-09-24

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.