Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Ny handbok i att förebygga och hantera påverkansförsök

2017-05-10 Nu finns en ny handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök. Handboken har tagits fram av Brottsförebyggande rådet, Brå.

– Ett framgångsrikt arbete mot otillåten påverkan behöver inkludera alla delar av en organisation. Vi vill med handboken sprida kunskap om olika metoder som kan användas inom organisationer i arbetet för en god arbetsmiljö, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå.

Hon konstaterar att otillåten påverkan ytterst är en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas.

– I handboken presenterar vi konkreta åtgärder för hur organisationer kan förebygga påverkan, hantera de påverkansförsök som ändå inträffar och rusta tjänstemännen för att stå emot dessa, säger Johanna Skinnari.

Handboken bygger på resultaten från rapporten Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (Brå 2016:13) och består av två delar. Den första berör åtgärder på strategisk nivå och riktar sig framför allt till högre ledning, närmaste chef, personal- och säkerhetsfunktioner. Den andra delen handlar om den operativa nivån och är skriven för drabbade tjänstemän såväl som chefer, personal- och säkerhetsfunktioner. Denna del utgår från några vanliga former av trakasserier, hot, skadegörelse, våld och korruptionsförsök.

Handboken Att förebygga och hantera påverkansförsök och rapporten Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (Brå 2016:13) finns att beställa eller ladda ner som pdf på Brås webbplats bra.se/publikationer:

http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2017-03-29-att-forebygga-och-hantera-paverkansforsok.html

Den finns även med i länksamlingen på Partsrådets webbplats www.hotpajobbet.se.

Publicerad 2017-05-10

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.