Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Utvidgat arbetsområde

2014-06-06 Under 2014 fick Partsrådet ett nytt arbetsområde – Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv. Det är en utvidgning av det gamla arbetsområdet Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv.
En nyhet är att arbetsområdet även kommer att arbeta med arbetsmiljöutbildningar.

_L3B0704klar

Annika Nilsson är projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Fokus för arbetsområdet ligger inledningsvis på utvecklingsarbete kring arbetsmiljöutbildningar. Projektledaren Annika Nilsson har besökt ett flertal myndigheter under våren 2014 för att se hur man arbetar med arbetsmiljöutbildningar idag.
I ett nästa steg ska myndigheter som har behov av arbetsmiljöutbildningar få vara med och påverka innehållet i Partsrådets utbildningar, så att det passar den egna verksamheten. En inbjudan till myndigheterna går ut under hösten.
Partsrådet ska dels erbjuda basutbildningar, dels fördjupade utbildningar kring specifika teman. Utbildningarna har det systematiska arbetsmiljöarbetet som grund och såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön ska belysas.

MYNDIGHETERNA PÅVERKAR
Annika Nilsson betonar att det i mångt och mycket är myndigheterna själva som bestämmer vilka teman som blir aktuella.
– Det är jätteviktigt att utbildningarna är skräddarsydda efter myndigheternas olika behov. Att de som berörs får vara med och påverka, säger hon.
Partsrådet planerar att ha både fysiska och webbaserade arbetsmiljöutbildningar.

MINDRE MYNDIGHETER
De större myndigheterna har ofta redan fungerande arbetsmiljöutbildningar. Anders Stålsby, ordförande för arbetsområdets styrgrupp, tror därför att målgruppen för Partsrådets utbildningar framför allt blir skyddsombud och arbetsmiljöansvariga på mindre och medelstora myndigheter.
– Partsrådet ska erbjuda ett komplement. Det finns redan många verksamheter som har bra egna arbetsmiljöutbildningar. Vi vill hitta en modell som gör det lättare för dem som inte får till stånd egna utbildningar, säger han.

GAMLA UPPDRAGET KVAR
Anders Stålsby betonar att det gamla uppdraget kring hot och våld finns kvar inom arbetsområdet.
Under hösten 2014 har arbetsområdet två seminarier som berör detta; dels ”Nätdagen”, där ett tema är hur man hanterar kränkningar på nätet, dels en utbildningsdag kring hur man förebygger hot och våld på jobbet, med psykologen Alexander Tilly.
Arbetsområdets uppdrag pågår till och med den 31 december 2016.

Publicerad: 2014-06-06

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.