Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Hot på jobbet

2015-11-25 Nu återlanseras hemsidan www.hotpajobbet.se, som har fokus på stöd i samband med hot och våld inom statlig verksamhet.

Annika Nilsson är projektledare för arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv. Foto: Catharina Biesert.

Annika Nilsson är projektledare för arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv. Foto: Catharina Biesert.

Under hösten har Partsrådet uppdaterat hemsidan www.hotpajobbet.se. Hemsidan togs ursprungligen fram inom projektet Satsa friskt, i samverkan mellan Partsrådet och Brottsförebyggande rådet, Brå.

– Vår förhoppning är att www.hotpajobbet.se ska kunna fungera som ett stöd för att systematisera arbetet kring hot och våld på statliga arbetsplatser. Här finns idéer och uppslag, checklistor och andra verktyg, säger Annika Nilsson, projektledare för Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Samtliga texter på den gamla hemsidan har gåtts igenom och uppdaterats och ett nytt avsnitt om kränkningar på internet har lagts till. Sidan har vidare kompletterats med filmer och nya checklistor. Dessutom har form och struktur setts över, i syfte att modernisera sajten, göra den lättare att hitta på och användbar i mobil och på surfplatta.

”Rutiner skapar trygghet”

Hot på jobbet vänder sig till anställda inom staten, såsom chefer, specialister inom personal- eller säkerhetsfunktioner, skyddsombud, fackliga representanter och medarbetare. Den är uppbyggd kring tre övergripande block: förebyggande, akuta och uppföljande åtgärder.

– Ingen ska behöva drabbas av hot och våld, men om det ändå händer är det viktigt att det finns fungerande rutiner och att alla vet vad de ska göra. Om det finns levande rutiner och riktlinjer skapar det en trygghet. Det ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet att kartlägga risken för hot och våld, säger Annika Nilsson.

Synpunkter från parterna

Partsrådet har låtit utvalda arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare på central och lokal nivå lämna synpunkter på hemsidan.

– De synpunkterna är värdefulla. Det är viktigt att hemsidan blir relevant för användarna, säger Annika Nilsson.

Följande myndigheter har inkommit med synpunkter på hemsidan: Skolverket, Justitiekanslern, Högskolan i Gävle, Försäkringskassan, Tullverket och Länsstyrelsen Västernorrland.

Utsatt yrkesgrupp

Katarina Seijsing är djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland. En yrkesgrupp som är ganska utsatt för i första hand hot, men även våld.

– Vi är tvungna att ta ganska tuffa beslut och när det gäller djur är det ofta känslosamt. Vi har fått utbildningar i hur vi ska hantera hotfulla situationer och då bland annat fått rådet att när någon ringer som är hotfull ställa frågan ”Vill du att jag ska uppfatta det här som ett hot?” Ofta backar personen då, det har en lugnande effekt, men om personen istället börjar hota försöker vi banda telefonsamtalet, berättar hon.

”Matnyttigt och pedagogiskt”

Katarina Seijsing beskriver innehållet på Hot på jobbet-webben som matnyttigt.

– Inte minst för nyanställda kan den säkert vara ett viktigt redskap. Jag är arbetsmiljöombud så jag ska se till alla nyanställda får en länk till Hot på jobbet, säger hon.

Per-Åke Persson, ombudsman för arbetsmiljöfrågor centralt på Seko, menar att Hot på jobbet-sajten är föredömligt pedagogisk.

– Först beskrivningen av vad otillåten påverkan är, det är jättebra. Jag gillar också att det är fokus på verktyg för det förebyggande arbetet och tycker särskilt att verktygen för riskbedömning är bra, säger han.

Per-Åke Persson betonar betydelsen av att frågeställningar kring hot och våld blir en del av det vardagliga arbetsmiljöarbetet, och menar att Hot på jobbet kan vara användbar i det arbetet.

Läs mer på www.hotpajobbet.se.

Publicerad: 2015-11-25

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.