~ Uppföljning · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Uppföljning

Samverkan är främst ett ­processinriktat arbete, där kontinuerliga granskningar – uppföljningar – är en del av processen. Både användningen av ­metoden som sådan och de sakfrågor som metoden används för måste följas upp för att samverkansprocessen ska kunna drivas framåt. Uppföljningar är också nödvändiga för att kunna åstadkomma förbättringar, byta riktning eller kanske till och med att avsluta samverkansarbetet. Uppföljning är därför en viktig förutsättning för ­lärande.

Redan vid processens start är det dags att planera för uppföljningar. Det är viktigt att tidigt försöka formulera syftet med uppföljningarna och att avgränsa de frågor man vill följa upp. Det är bra att redan i början av arbetet tänka kring vem som bör ansvara för att uppföljningen blir gjord samt vilken tid och vilka resurser som behövs. Det är också viktigt att tidigt börja fundera kring hur uppföljningens resultat ska kunna återkopplas till och användas i organisationen.

Om samverkansarbetet känns tråkigt kan det bero på att man inte uppfattar att det gör någon skillnad. En tydlig uppföljning sätter fingret på nyttan och ger energi åt arbetet genom att lyfta fram vad som faktiskt händer.

I vardagen görs det sällan skillnad mellan uppföljning och utvärdering. I en utvärdering görs dock en mer noggrann genomgång när processen avslutats och resultaten kan mätas eller beskrivas. I utvärderingen ingår ofta en analys och bedömning av måluppfyllelse. De görs av externa konsulter eller forskare för att till exempel kunna klarlägga samband eller orsaker till varför ett resultat blev som det blev.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.