~ Ansvar · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Ansvar

Ansvar finns i flera fo­rmer. Juridiskt ansvarsutkrävande är kopplat till rättsliga konsekvenser. Formellt organisatoriskt ansvar – till exempel ­beslutsbefogenheter – fastställs för att möjliggöra olika former av styrning. Moraliskt ansvar handlar mer om oskrivna rättigheter och skyldigheter, om fördelning av klander och beröm, om inre skuldkänslor och stolthet. ­

Samverkan handlar inte om att fastställa och fördela något juridiskt ansvar bland deltagarna. Det formella ansvaret framkommer i arbetsgivarens arbetsordning och ansvaret för beslutsfattandet ligger hos de chefer som har rätten att fatta dem. Däremot är frågor kring vilket beteende som är moraliskt rätt eller fel ­vanliga och viktiga inslag i samverkansgruppens dialoger. Dessa dialoger gör att ett problem eller ett dilemma belyses ur flera olika perspektiv.

I det moraliska ansvaret ligger också att ta ansvar för sitt personliga förhållningssätt genom att till exempel bidra med sina kunskaper och erfarenh­eter, att lyssna aktivt och respektfullt och på andra sätt agera ­trovärdigt.

Att i förväg fastställa ansvar är viktigt för att åstadkomma handlingskraft. Att få ett ansvarsområde innebär att få makt. Deltagarna i samverkan har till exempel fått ett ansvar för att samverkansmetoden bedrivs så ­­effektivt och rationellt som möjligt. En samverkansgrupp utan ansvar eller ansvarskänsla kan lätt bli en grupp enbart för socialt umgänge.

Att i efterhand fastställa ansvar behövs också för att skapa handlingskraft så att eventuella misstag ställs tillrätta och för att förhindra att de upprepas. Detta ansvar kan hamna hos andra än hos den som har gjort fel.

Eftersom det är skillnad mellan att ha ansvar och att ta ansvar, kan det vara värdefullt att i samverkan diskutera förväntningar kring vilket ansvar gruppens medlemmar personligen och gruppen som helhet förväntas ta; för varandra, för andra, för metoden, för frågorna i verksamheten.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.