~ Arbetskultur · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Arbetskultur

Det är vanligt att göra en åtskillnad mellan kultur och struktur. Struktur är då arbetsgivarens uppdrag och dess arbetsorganisation, det vill säga dess procedurer, rutiner, regler och arbetsbeskrivningar. Kultur handlar mer om värde och normsystem, om mer eller mindre gemensamma uppfattningar om vad som är värdefullt och viktigt, om vad som är rätt och fel beteende. Det är önskvärt att strukturerna återspeglar dessa uppfattningar – att kulturen manifesteras i strukturen. Tillsammans skapar de ordning och förutsägbarhet i en verksamhet.

Arbetskulturen växer fram under lång tid i ett komplext samspel mellan organisationen, dess människor, skeenden, situationer, handlingar och en allmän samhällsanda. Den skapas, återskapas eller omskapas av människorna i hela organisationen. I sin helhet kan den inte beordras fram, villkoras eller kontrolleras.

Kulturens stabilitet gör att den ofta bildar en given referenspunkt för hur vi ska agera. Det är också en del av förklaringen till varför den är så svår att förändra.

Icke desto mindre gör ibland utvecklingen i verksamheten och dess omvärld att också kulturer måste omprövas. Det gäller då att inom myndigheten skapa ett lärande, en ny gemensam upplevelse av och förståelse för hur verkligheten ser ut och hur den borde se ut. Detta är en utmanande uppgift. Det handlar om att få acceptans för ett nytt perspektiv på verksamheten på alla nivåer i organisationen. Det nya måste uppfattas som meningsfullt och legitimt för att bli accepterat.

En väl fungerande samverkan förutsätter att arbetskulturen är någorlunda gemensam och sammanhållen. Kulturen bör också bejaka dialogen som ett grundläggande och värdefullt sätt att samtala. Resultatet av denna dialog kan senare uttryckas i riktlinjer, regler, ceremonier och annat som manifesterar den önskade kulturen inom arbetsgivarens verksamhet. Dessa strukturer kan vara till hjälp inte minst i de situationer där informella subkulturer kolliderar med den dominerande arbetskulturen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.