~ Arbetsmiljö · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Begreppet ”arbetsmiljö” brukar sägas omfatta alla de yttre faktorer på arbetsplatsen som påverkar oss fysiskt, psykiskt eller socialt. Idag omgärdas arbetsmiljön av ett omfattande regelverk. Det gäller ansvarsförhållanden, rättigheter och skyldigheter, arbetstider, lokalernas fysiska utformning och mycket annat. Komplexiteten har gjort arbetsmiljöfrågan till ett eget kunskapsområde.

Ett syfte med avtalet ”Samverkan för utveckling” var att bättre integrera arbetet med arbetsmiljö och medbestämmande. Det låg i linje med att det under 1990-talet vuxit fram ett beh­ov a­v samordning och samsyn ­kring dessa partsgemensamma frågor. Medbestämmande- och arbetsmiljöfrågorna skulle då integreras med varandra. Numera betonar de centrala parterna att båda områdena dessutom ska integreras i arbetsgivarens verksamhet.

Synen på samverkan som en metod utgår från detta och lägger fokus på myndighetens verksamhetsutveckling. Samverkan kan användas för att konkretisera och operationalisera arbetsmiljöfrågorna och på så sätt bidra till att ge det systematiska arbetsmiljöarbetet ett ökat genomslag inom hela verksamheten.

Samverkan lyfter på ett naturligt sätt in arbetsmiljöaspekterna i dialoger kring verksamhetens förutsättningar. Dialogen i samverkan blir därmed en effektiv form för att fullgöra samverkansskyldigheten i Arbetsmiljölagens sjätte kapitels första paragraf: ”Arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet ”.

I och med att verksamheter förändras, förändras också arbetsmiljön. I utvecklingsarbetet är det därför viktigt att belysa de arbetsmiljömässiga konsekvenserna av olika förslag. Här tillvaratas skydd­sombudens särskilda kompetens och perspektiv i samverkansgruppernas arbete. Det kan bli svårare att integrera arbetsmiljöaspekterna i verksamheten om man under samverkansmöten gör ”arbetsmiljön” till en särskild punkt på dagordningen. Integrationen kan också försvåras om arbetsmiljöfrågorna endast behandlas vid särskilda möten och att det enbart är till dessa som skyddsombuden inbjuds. Det viktiga när man väljer form för att omhänderta arbetsmiljöfrågorna är att de fyller sitt syfte och passar de förutsättningar som råder hos arbetsgivaren.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.