~ Arbetsorganisation · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Arbetsorganisation

Organisation kommer från grekiskans ”organon” som betyder instrument eller verktyg. Organisationer skapas alltså för att man med hjälp av dem ska åstadkomma något.

I verksamheter som är komplicerade och relativt stabila, kännetecknas oftast av professionalism där centraliseringen fått mindre betydelse till förmån för de anställdas autonomi i sina yrken.

Byråkrati kan leda till svårigheter att ställa om när omständigheterna förändras, begränsad utveckling av kompetens och ett opersonligt bemötande. För att undvika dessa nackdelar tillämpas oftast fler principer än de som följer av byråkratin. En sådan princip är flexibilitet, d.v.s. öppenhet mot omvärlden och förmåga att överskrida gränser.

Ett vanligt sätt att möta nya krav är att systematisk inrätta särskilda projekt. På så sätt kombineras byråkratins fördelar med tidsbegränsade projektuppdrag som fokuserar på bestämda resultat.

I processorienterade arbetssätt, fördelas i stället ansvar utifrån en definierad del av ett verksamhetsflöde, t.ex. en rekryteringsprocess.

Dessa komplement till strikt byråkrati kan bättre tillgodose de anställdas behov av utveckling och kan flexibelt ta tillvara mer av deras kompetens. Säkert kommer vi att få se ännu fler hybridorganisationer som rymmer många olika principer och arbetsformer för att möta den ökade komplexiteten både inom och utanför de statliga arbetsgivarnas verksamhet.

I samverkan lär man sig ”delarna i helheten” för att på så sett få ihop en ”helhet av delarna”, även om både helhet och delar hela tiden omformas. Samverkan underlättar därför för alla att gemensamt utveckla arbetsorganisationen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.