~ Arenor · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Arenor

Dialogen i samverkansprocessen är tänkt att föras direkt i arbetsorganisationen. Den behöver inte något särskilt system eller en särskild organisation. Däremot behövs avsatt tid och särskilda arenor eller mötesplatser. Exempel på arenor och mötesplatser kan vara arbetsplatsträffar, samverkansgrupper, utvecklingsgrupper och utvecklingssamtal, vilka alla omnämns i avtalet.

För att ­metoden ska kunna få genomslag, måste samverkansarenorna knytas till de olika beslutsnivåerna. Tre enkla frågor man kan ställa sig är vilket ansvar chefen har för verksamhet, personal och ekonomi. Svaren på dessa frågor tydliggör vilka frågor som hör hemma var i organisationen, vilka problem som kan lösas inom varje grupp/enhet/avdelning och vilka som bör diskuteras på någon annan arena inom organisationen.

Om samverkan sker lyhört med beslutsfattande chef närvarande, upplever medarbetarna oftast den som mer meningsfull och effektiv. Motivationen hos cheferna ökar också om samverkan organiseras som ett integrerat system utan egna beslutsvägar vid sidan av den vanliga ­arbetsorganisationen. I ett sådant system ökar ofta acceptansen för fattade beslut. Erfarenheten visar samtidigt att i organisationer som byggt samverkanssystem, med ett slags inbyggt överprövningsförfarande får en sämre fungerande samverkan. Med överprövningsförfarande menas att när man i samverkan inte har kommit överens på en nivå, till exempel under en arbetsplatsträff, så har frågan förts över till en samverkansgrupp på högre nivå. Om inte heller denna grupp kommer överens kanske frågan sedan förs vidare till den centrala gruppen i samverkanssystemet. En sådan ordning riskerar att undergräva såväl arbetsgivarens gällande arbetsordning som chefers och medarbetares trovärdighet. Sakfrågorna riskerar att förhalas och beslut fördröjs. Samverkansmetoden kan bli ineffektiv och upplevas som meningslös och energislukande.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.