~ Beslut · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Beslut

For­mella beslut innebär att en fråga avgörs med stöd av regler, analyser, policies, traditioner eller annat. Den som fattar beslu­t företräder arbetsgivaren. Med en klar beslutsordning i ­arbetsorganisationen – där det framgår vem som får besluta om vad – underlättas beslutsfattandet. Det blir då också möjligt att – om så behövs – utkräva ­ansvar av den som fattat beslutet. ­

Ju tydligare beslutsordning, desto lättare blir det att undvika dubbelarbete och att samverka både mellan ­chef och medarbetare och mellan företrädare för arbetsgivaren och fackligt förtroendevalda. Med hjälp av samverkansmetoden ges medarbetare och fackliga företrädare möjligheter att bidra till och påverka beslutsunderlaget innan det formella beslutet fattas.

Samverkansgruppen tolkar det lokala avtalet och beslutar om sina egna arbetsformer. Vid behandling av sakfrågor kan sedan samverkansgruppen rekommendera olika dellösningar eller handlingsalternativ. Viktigt att komma ihåg är dock att samverkansgruppen aldrig fattar formella beslut i sakfrågorna – inte ens när det råder konsensus i gruppen, det är den chef som ansvarar för den aktuella verksamheten som fattar beslutet. Rent praktiskt kan det naturligtvis gå till så att chefen fattar sitt beslut vid samverkansmötet.

Det som kommer fram i diskussioner i samverkansgrupperna kan bidrar till både fördjupning och allsidighet. ­Metoden gör att det blir möjligt att fånga upp kunskaper om och erfarenheter från det dagliga arbetet. Det blir därmed lättare att bedöma de praktiska konsekvenserna av ett kommande beslut. De som deltar får större kunskap om och förståelse för den fråga som ska beslutas. Tydligheten ökar. Allt detta gör att kvaliteten på beslutsunderlaget förbättras genom samverkan. Samtidigt stärks medarbetarnas beredskap för att verkställa beslutet.

Genom diskussioner i samverkansgrupper ökar således förtroendet för de efterföljande formella besluten och handlingskraften i genomförandet förstärks. ­

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.