~ Chefskap · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Chefskap

Chefsrollen innehåller två delar, varav en – själva chefskapet – handlar om ansvar för ekonomi, planering, samordning, beslut och andra mer ”hårda” uppdrag. Den andra delen – ledarskapet – handlar om att motivera, stimulera och stödja medarbetarna till att vilja och kunna prestera så bra som möjligt. I rollen som chef ingår med nödvändighet både chefskap och ledarskap. Samverkansmetoden lämpar sig väl för att utöva och utveckla bägge.

Ett syfte med samverkan är att chefen ska kunna få medarbetarnas stöd i att kunna fatta beslut för att gruppen ska kunna fullfölja sina uppdrag på bästa sätt. Gruppen tillsammans utvecklar på så sätt sin verksamhetskompetens. Det underlättar såväl planering som det faktiska genomförandet av arbetet inom gruppen.

Även om medarbetarna i samverkansgruppen når samsyn innebär detta inte med automatik att frågan är avgjord. Verksamhetsbeslutet fattas av chefen i kraft av sin formella position. Om den auktoriteten inte respekteras är inte samverkansmetoden meningsfull.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.