~ Delaktighet · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Delaktighet

Ett syfte med att använda samverkan som metod är att säkerställa de anställdas delaktighet i verksamheten och i dess utveckling. Därför är det viktigt att diskutera hur begreppet tolkas inom arbetsgivarens verksamhet och om det finns anledning att förtydliga eller utveckla det.

Delaktighet är ett mer aktivt begrepp än deltagande. För att ”ta del av” något räcker det med att passivt vara med. Om samverkansmetoden ska nå sitt syfte krävs något mer – att alla aktörer bidrar. Då behöver man också aktivt dela med sig. Ett bra samverkansmöte är ett där alla medverkande bidrar både genom att aktivt lyssna och genom att dela med sig.

Delaktighet är inte samma sak som total delaktighet från alla berörda samtidigt. Det går inte att driva en process framåt om allas behov och önskemål alltid ska beaktas i alla frågor i samma utsträckning. En varierande delaktighet blir någonting mindre laddat om ­arbetskulturen inom organisationen präglas av ett ömsesidigt ­förtroende mellan de anställda i deras olika roller. En arbetsorganisation med tydliga beslutsordningar och god intern kommunikation främjar en sådan kultur. Samverkansgrupper kan då identifiera vilka frågor som är lämpliga att diskutera i den egna gruppen. Övriga frågor kan i förtroende lämnas över till andra grupper på annan nivå eller plats i organisationen, där de mer naturligt hör hemma.

Delaktighet kräver inte att den som är delaktig har ­beslutsbefogenheter . Men medarbetare och fackligt förtroendevalda måste kunna lita på att deras synpunkter eller förslag omhändertas. Medarbetaren behöver ges inflytande över sin egen arbetssituation samt möjlighet att känna att dennes kompetens tas tillvara och kan utvecklas i en trygg och god arbetsmiljö. Chefer och arbetsgivarföreträdare måste kunna motivera varför olika synpunkter inte kunde beaktas vid beslutet. Annars riskerar man att samverkan endast kommer att upplevas som en manipulativ strategi och delaktighet blir ett begrepp utan värde.

Samverkan är ett sätt att erbjuda anställda delaktighet i arbetet. Här kan det vara viktigt att tänka på att olika grupper anställda i sina yrkesroller har olika möjligheter till och vana av att ha tillgång till ­arenor för samverkan, mötes- och diskussionstillfällen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.