~ Effektivitet · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Effektivitet

För arbetsgivaren kan det vara relevant att se på effektivitet som graden av måluppfyllelse i förhållande till resursförbrukningen med beaktande av de övriga grundläggande värdena demokrati och rättssäkerhet. I begreppet ryms då såväl produktivitet (kvantitet) som kvalitet.

Chefer och medarbetare, arbetsgivare och arbetstagare har ett intresse av att metoden tillämpas så effektivt som möjligt, ­det vill säga att syftet med samverkan som verksamhetsstöd uppnås. För att nå effektiv samverkan krävs att parterna planlagt hur metoden bäst ska kunna tillämpas i hela organisationen och vilket metodstöd som ska tas fram. Ett sådant behövs för att stötta de berörda aktörerna så att de finner samverkansarbetet meningsfullt och engagerande. De behöver information, tid, ­arenor och förutsättningar av praktisk och administrativ karaktär för att kunna delta rationellt.

Om samverkansmetoden används disciplinerat, genomtänkt och i linje med hur arbetsgivaren i övrigt driver sin verksamhet, underlättar den för verksamheten att uppfylla sina mål. När alla berörda aktörer involveras i samverkan utvecklas den samlade ­kompetensen kring och förståelsen för verksamhetens villkor. Detta leder till att aktörerna ökar både sin beredskap och sin förmåga att fortlöpande genomföra och utveckla verksamheten. Samverkan kan därigenom bidra till hög verkningsgrad och god resurshushållning i arbetet.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.