~ Förhandling · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Förhandling

De två gängse ­metoderna i det partsgemensamma arbetet är dels förhandling, dels samverkan. Båda metoderna är bra, men för olika saker och i olika sammanhang.

Man måste självklart agera ­trovärdigt såväl när man förhandlar som när man samverkar.

Förhandling är att föredra framför samverkan när det finns en intressekonflikt mellan parterna och där varje part vet vad man vill och vad man kan vinna. Den är till exempel ofta en lämplig metod för att förhindra att viktiga värden för en part går förlorade i en förändring av något slag. Samverkan är att föredra i ett utvecklingsarbete när det inte finns några på förhand givna lösningar eller låsningar och när man har ett gemensamt problem som alla parter är intresserade av att lösa.

Att tillämpa respektive metod kräver olika förhållningssätt. Oavsett val av metod krävs lyhördhet och förmåga att läsa av varandra. Men den bakomliggande viljan, tolkningen av situationen och visionen om hur aktiviteten ska avslutas skiljer sig radikalt åt.

En vanlig erfarenhet vid de statliga arbetsgivarna är att parterna tillämpat förhandlingsmetoden också under samverkansmöten, vilket har visat sig vara slöseri med energi.

Därför är det viktigt att tänka igenom vilken metod som passar bäst för att hantera en bestämd fråga. Men det räcker inte, det är också viktigt att se till den egna inställningen, att fundera över hur andra parter tänker kring förhandling och samverkan och att se till att den metod man väljer tillämpas på rätt ­arenor och i rätt tid.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.