~ Inflytande · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Inflytande

Arbetsgivaren är enligt 11 § Medbestämmandelagen skyldig att på eget initiativ förhandla med de fackliga organisationerna innan beslut om viktigare förändringar i sin verksamhet. I enlighet med Arbetsmiljölagens 2 kap. 1 § ska den enskilde arbetstagaren ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör arbetstagarens eget arbete.

Ett syfte bakom den arbetsrättsliga lagstiftningen från 1970-talet, var att anställda – genom sina fackliga organisationer – skulle ges ett större inflytande över sitt arbete. De fackliga organisationernas ställning stärktes och arbetsgivare gavs skyldigheter att såväl ­förhandla som att samverka med de fackliga organisationerna. Ett syfte med avtalet ”Samverkan för utveckling” är att utvidga rätten till inflytande till medarbetarna som därmed ges ökade möjligheter att direkt påverka sin arbetssituation.

Ett arbetsflöde kan teoretiskt beskrivas i olika faser; problemdefinition, analys, åtgärdsförslag, beslut, genomförande, uppföljning. Förhandlingstillfället har oftast förlagts ”mellan” åtgärdsförslaget (som utgjort förhandlingsunderlag) och beslutet. Det har fått till följd att fackliga företrädare upplever att de kommer in alltför sent i arbetet för att de ska kunna få ett reellt inflytande.

Vanligtvis kan heller inte arbete utföras i klart avgränsade faser. I en arbetsprocess görs omtag, omprövningar eller hopp både framåt och bakåt, utifrån skeenden som inte låter sig planeras. Med samverkan som ­metod är det enklare än i MBL-förhandlingar att fortlöpande kunna följa hela processer.

Samverkan mellan arbetsgivarföreträdare och fackligt förtroendevalda har sin naturliga plats i början och i slutet av arbetsprocesser. Andra lämpliga tillfällen är när arbetet rör hela eller större delar verksamheten och främst handlar om att finna gemensamma strategier eller om ­uppföljning.

I vardagsarbetet och i frågor som rör den operativa verksamheten bör inflytandet så långt som möjligt utövas direkt – i ­dialog mellan medarbetare och chefer.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.