~ Kompetens · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Kompetens

Kompetens är ett samlingsbegrepp som används inom många områden och med olika betydelser. Begreppet kan härledas från två latinska ord; ”competentis” som betyder sammanträffande och ”competere” som betyder tävlan. Båda ursprungsbegreppen har relevans för hur vi använder begreppet i arbetslivet idag. Kompetens är således ett kärnvärde både för att samarbeta och att konkurrera – inte sällan vid samma tillfällen.

Principiellt kan man säga att kompetens handlar om att individen har de färdigheter som behövs för att lösa en viss konkret uppgift och förmåga att agerar ändamålsenligt i förhållande till vad situationen kräver.

Kompetent agerande bygger på hur vi förmår att kombinera, integrera och också omtolka tidigare erfarenheter. De kunskaper – fakta, data, teorier – som vi lärt in använder vi för att lösa olika problem vi ställs inför. Reflektioner kring vad som då händer hjälper oss att generera ny kunskap, som påverkar hur vi agerar fortsättningsvis, som ger oss nya erfarenheter i ett kontinuerligt ­lärande.

I yrkesrollen krävs uppgiftskompetens för att kunna utför sitt jobb. I såväl medarbetar- som ­chefsrollerna krävs även kompetens för att kunna bidra till verksamhetens ­processer i ­arbetsorganisationen. Vi behöver ökade kunskaper och insikter som rör den större helhet som byggs upp av eget och arbetskamraters arbete. Verksamhetskompetens växer således fram på gruppnivå. Den omsätts också på organisationsnivå genom utveckling av exempelvis system, riktlinjer och rutiner.

Samverkan är en metod för att utveckla både verksamhetskompetens och utvecklingskompetens. Samverkansgrupper kan arbeta med frågor som går utöver vad som till vardags ingår i den löpande verksamheten. De kan då arbeta med att till exempel utveckla en idé, måla framtidsscenarier, ta initiativ till kartläggningar och mycket annat.

Man kan även tala om en speciell form av samverkanskompetens som då handlar om förmåga att delta konstruktivt i förtroendeskapande ­dialoger.

De statliga arbetsgivarna är utsatta för konkurrens, om än inte i samma former som privata företag. Även arbetsgivarens olika delar kan konkurrera om resurser. Att då ha tillgång till och utveckla ändamålsenlig kompetens blir viktigt för att bäst kunna svara mot ökande krav på ­effektivitet, innovationsförmåga och reaktionssnabbhet. Utbildning är ofta nödvändigt – men sällan tillräckligt – för att svara mot dessa krav. Med hjälp av samverkan öppnas fortlöpande möjligheter till också personlig kompetensutveckling för att till exempel träna sina problemlösnings- och kommunikationsförmågor. Gruppen tillsammans blir mer kompetent att bidra till verksamheten och dess utveckling.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.