~ Lärande · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Lärande

Vi lär hela tiden, medvetet eller omedvetet. Lärandet kan vara planerat eller slumpmässigt, lustfyllt eller smärtsamt och obehagligt.

Lärande är en ­process som kan liknas vid en uppåtgående spiral. Vi prövar, tillämpar och genomför. Det ger oss erfarenheter och kunskaper som vi kan granska och analysera. Våra slutsatser kan vi sedan formulera oss kring och kanske också generalisera. Detta ger oss underlag för att – kanske på nya sätt – tillämpa vad vi lärt.

Begreppet ”lärande organisation” kan förstås som en ­arbetsorganisation som är såväl person- som omvärldsorienterad, öppen och flexibel. I den ingår nyfikenhet, mod och experimentlust som en naturlig del av ­arbetskulturen. Misslyckanden och misstag (inom givna gränser) bestraffas inte, utan används för fortsatt reflektion och därigenom för lärande.

Samverkansmöten bör ses och utnyttjas som medvetna lärtillfällen med dialog och reflektion. Bra möten stimulerar till gemensamt lärande. Då kan gruppen skapa gemensam kunskap om verksamhetsvillkor och utvecklingsbehov som går utöver vars och ens arbetsområde och arbetsuppgifter. ­Dialogen gör det möjligt att tillsammans upptäcka nya saker som kan få konsekvenser för såväl handling som tanke och känslor. Gruppen kan tolka och bearbeta information om verksamheten så att den bli meningsfull för alla. Så växer ny kunskap fram.

Man brukar skilja på olika former av lärande. Lärandekan stimuleras genom samverkan. Visst lärande tar sin utgångspunkt i uppgifter som redan är givna. Lärande handlar då inte om att förändra uppgifterna i sig utan om att i samverkan arbeta för att förbättra förutsättningarna för att lösa dem. I annat lärande identifierar och formulerar man nya problem tillsammans. Samverkansgruppen kan också ifrågasätta och kritiskt granska gamla problem på nya sätt och undersöka om det finns bättre sätt att förstå uppdrag och arbetsuppgifter.

När en ny insikt eller erfarenhet sprider sig inom organisationen, från grupp till grupp, pågår en kollektiv lärprocess, som kan resultera i bättre samarbete mellan olika enheter. Den kan också återspeglas i bättre kommunikationen mellan olika nivåer inom organisationen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.