~ Mål · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Mål

I verksamhetsstyrning kan ett mål beskrivas som ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida tidpunkt. Beroende på syftet kan olika typer av mål behövas. Mål ska tydliggöra vad uppdragsgivare och ledning vill uppnå med en verksamhet och används som instrument för att styra, leda och ­följa upp denna. Målen ska bidra till att skapa en förståelse för organisationen och dess sammanhang samt även kunna ge enskilda anställda insikt i hur den egna arbetsinsatsen bidrar till måluppfyllelsen. Ett mål kan även fungera som motivation till att göra ett bra arbete när det upplevs som meningsfullt av individen.

I och med att mål kan ha olika syften ges de också olika karaktär. Ett mål kan vara formulerat för att tydliggöra syftet med verksamheten eller vad verksamheten förväntas leda till. Det kan ange övergripande prestationsmål, så som mål ofta formuleras i direktiv eller av arbetsgivarens ledning, exempelvis ”Den genomsnittliga tiden för handläggning av ärenden skall minska”. Ett mål kan också vara konkret och mer exakt ange vad som ska uppnås i den operativa verksamheten, som till exempel: ”Vid halvårsskiftet ska handläggningstiden för inkomna beställningar vara högst ett dygn”

Verksamhetens övergripande syften och mål utformas inte i samverkansmöten mellan parterna. De är fastställda av uppdragsgivaren. Men däremot kan samverkan användas till att diskutera hur syfte och mål kan förstås för att kunna operationaliseras i form av delmål, strategier och verksamhetsplanering.

Det är också viktigt för samverkansgrupper på olika nivåer att diskutera eventuella problem och diskrepanser mellan målen och arbetsförutsättningarna i vardagen, dels för att kunna hantera dem och även för att kunna påtala dem för arbetsgivarens ledning.

Samverkansgrupper kan även medverka till att verksamhetens syften och mål tydliggörs och blir väl kända i organisationen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.