~ Medarbetarskap · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Medarbetarskap

I allmänhet krävs det mer av de anställda inom en verksamhet än att de tar ansvar för de arbetsuppgifter som anges i arbets- eller befattningsbeskrivningar. De ständiga anpassnings- och/eller förändringskraven från det omgivande samhället eller av uppdragsgivaren gör att det inte längre räcker med att ”göra sitt jobb”. Alla anställda förväntas dessutom att utifrån sitt eget ­perspektiv engagera sig i att vara med och bidra till att förbättra den gemensamma verksamheten.

I rollen som yrkesutövare går det i allmänhet att avgränsa sig till sitt eget arbetsområde och mer eller mindre självständigt utföra sina egna arbetsuppgifter. I medarbetarrollen riktas fokus mot hela verksamhetens frågor.

Som medarbetare har man inte något formellt ­ansvar för verksamhetens helhet. Men man ansvarar för att vara aktiv och ­delaktig i de diskussioner och ­processer som föregår beslut – och ibland också i dem som följer på beslut. Detta ansvar är dubbelriktat. Man kan även förvänta sig att få hjälp av sin arbetsgrupp för att lösa eventuella problem som har med de egna arbetsuppgifterna att göra. Var och en behöver då visa engagemang, vilja och förmåga att dela med sig av kunskaper och erfarenheter samt att lyssna till andras.

Av bland annat det skälet bör varje medarbetare erbjudas reella möjligheter att delta aktivt i samverkan. Samverkansmötena måste till exempel ha ett klart och tydligt syfte, vara förlagda så att det är möjligt att delta och ge tidsmässigt utrymme för var och en att tala och bli lyssnad på. Otydlighet kan annars skapa förvirring och osäkerhet hos medarbetarna i gruppen.

Medarbetarrollen associerar till ett kollegialt och jämbördigt tänkande. Det stämmer såtillvida att i verksamhetsfrågorna blir det tydligt att alla i en arbetsgrupp är ömsesidigt beroende av varandra och att gruppen i sin tur är beroende av andra i organisationen. Men medarbetarrollen tar inte över det faktum att man är anställd – vare sig man är chef eller medarbetare – och att alla i sina yrken har olika utgångslägen, positioner och befogenheter.

Vissa kan uppleva det som komplicerat att utöver yrkesutövare även vara medarbetare. Men i en ­arbetskultur där man tar hänsyn till vars och ens förutsättningar, situation och ambitioner kan grupper av olika slag ge stöd och spelutrymme åt dem. På så sätt ges alla möjlighet att bli delaktiga i gruppens samverkan.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.