~ Metod · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Metod

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom statlig sektor på nationell nivå undertecknade redan 1997 kollektivavtalet ”Samverkan för utveckling” som anger de centrala parternas syn på samverkan. I avtalet beskrivs samverkan främst som ett system – en särskild struktur – för hantering av samverkans- och arbetsrättsliga frågor.

Numera betonar parterna att samverkan är en metod även för generell verksamhetsutveckling. I begreppet ”metod” innefattas då även förhållningssätt och värderingar, det vill säga kulturella aspekter på samverkan. Metoden är tänkt att så långt möjligt tilllämpas direkt i inom arbetsgivarens arbetsorganisation och i dess mötesstruktur. ­Dialog, väl anpassade ­arenor och ­processer utgör metodens tre grundbultar.

Samverkansmetoden bygger främst på aktivt lyssnande och en vilja att dela med sig och att uppnå samsyn. I samverkan är det därför nödvändigt med förtroende mellan dem som deltar. Metoden bidrar på så sätt till kompetensutveckling och lärande och kan positivt påverka hela organisationens ­arbetskultur.

Samarbeta och samverkan är inte samma sak. Samverkansmetoden kräver stabilitet och även långsiktighet. Den kräver ofta särskilt avsatta resurser, bland annat i form av tid, mötesplatser, dokumentation och ­uppföljningar. Samverkan är inkluderande till sin natur och mest lämpad för samtal i grupp. Samarbete däremot kan vara mer ad-hoc betonat. Det är mindre resurskrävande och begränsas inte till att bedrivas i grupp. Samtidigt är en skarp gränsdragning varken möjlig eller meningsfull. Även i samverkansprocessen samarbetar man.

Samverkan skiljer sig också från förhandling. Man kan säga att metoderna kompletterar varandra men är lämpliga att använda i olika sammanhang. Man måste välja vilken som är mest ändamålsenlig utifrån omständigheter och vad man vill uppnå.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.