~ Process · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Process

En av samverkans grundbultar är processen. Med process menar vi en följd av handlingar och händelser som tillsammans bildar flera faser i ett skeende över tid och som ger en viss utveckling. De två andra grundbultarna för arbete i samverkan är ­dialogen och ­arenan.

Under en samverkansprocess fångas kunskaper, idéer, argument och synpunkter in för att komma till nytta i planering och genomförande av verksamheterna. Fortlöpande erfarenheter läggs till grund för ­uppföljningar, vars resultat i sin tur blir värdefulla för framtida arbete. Samverkan blir på så sätt ett processinriktat arbetssätt.

Organiseringen av samverkan handlar om att ställa tid och plats till förfogande så att processen uppfattas som ett möjligt och meningsfullt inslag i verksamheten.

Många beslut, särskilt de av strategisk karaktär, lämpar sig väl för att förberedas i disciplinerade och robusta processer. Med det processinriktade arbetssättet kan man:

– utveckla allsidigt belysta ­beslutsunderlag

– bygga upp förtroende och handlingsberedskap

– bidra till ett kontinuerligt ­lärande

– minska behovet av detaljstyrning.

Alla berörda som anser sig ha något att bidra med till den fråga som ska hanteras bör så långt möjligt ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Samverkan är en process som varken drivs ”uppifrån” eller ”nerifrån”. Dialogen ska röra sig fritt i förhållande till hierarkin där chefer med ansvar för verksamheten ska fatta beslut för de sakfrågor de har ansvar för. Hela organisationen måste omfattas.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.