Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Utvecklingsprogram

Utvecklingsprogrammet var ett årslångt program för partsrepresentanter som syftade till att stegvis lära sig mer om förändring och utveckling. Lokala parter deltog gemensamt och träffades under fyra tvådagarstillfällen. Varje tillfälle hade ett specifikt tema och blandade teori, forskning och praktik.

Utvecklingsprogrammet har genomförts två gånger, 2015 och 2016. Totalt deltog 87 deltagare från 23 myndigheter.

Nedan finner du filmer och artiklar från Utvecklingsprogrammets båda år. Inspireras gärna av både upplägget och innehållet!

Avslut för utvecklingsprogrammet

2016-10-25 Vikten av kommunikation betonades på den sista träffen i Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”, som har pågått under våren och hösten 2016.

Se video

Kompetensförsörjning i kontinuerlig förändring

2016-06-29 En allt snabbare utveckling inom statliga verksamheter ställer nya krav på kompetensförsörjning. Ari Riabacke, fil dr i risk- och beslutsanalys, pratade om vad som krävs för att fatta rätt beslut på det tredje tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se video

Effektivt teamarbete

2016-05-27 En krävande uppgift är en förutsättning för att en arbetsgrupps inneboende dynamik ska utnyttjas till fullo. Det anser psykologen Annika Lantz som föreläste på andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram Människan i kontinuerlig förändring och utveckling, som arbetsområdet Förändring och utveckling står bakom.

Se video

Start för 2016 års utvecklingsprogram

2016-03-31 Carl Henrik Ek, lektor i datorvetenskap vid universitetet i Bristol och tidigare KTH, pratade om robotoriseringen i arbetslivet på första kurstillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom förändring och utveckling.

Läs mer och se video

Lästips om förändringsarbete

2015-06-29 Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd har valt ut läsvärda böcker om förändringsarbete.

Läs mer

Avslut för utvecklingsprogrammet 2015

2015-11-23 Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” har genomfört fjärde och sista tillfället av ett utvecklingsprogram, som har pågått under våren och hösten 2015.

Läs mer och se video

Att leda i förändring

2015-09-25 Lyssna på deltagarna i utvecklingsprogrammet om förändring och utveckling.

Läs mer och se video

Individen i fokus

2015-06-05 Individen stod i fokus vid andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram om förändring och utveckling.

Se vad deltagarna tycker

Att rusta sig för förändring

2015-05-06 Tio myndigheter deltar i ett nytt utvecklingsprogram om förändring.

Läs mer och se video

Inspirerande för lokala parter

2014-12-22 ”Jag gick därifrån fullproppad med energi, entusiasm och inspiration”.

Orden kommer från en av de lokala företrädare som deltog i Partsrådets inspirationsseminarium om kontinuerlig förändring och utveckling.

Läs mer

Det moderna ledar- och medarbetarskapet

2014-03-10 En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger bl a på rapporten ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”.

Se PDF

Rapport kring ledar- och medarbetarskap

2014-03-10 Rapporten kartlägger kunskaper och förhållningssätt som generellt är väsentliga för chefer och medarbetare för att leda och verka i en verksamhet med ständig förändring.

Läs rapporten

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

2014-03-10 Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan en organisation förbättra sin förändringsberedskap och därmed minska risken för stress och ohälsa. Det är huvudbudskapet i rapporten Arbetsmiljö i förändring och utveckling, framtagen av Gunnar Sundqvist, Arbetsgivarverket, på uppdrag av Partsrådet.

Se PDF

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

2014-03-10 En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Arbetsmiljö i förändring och utveckling och på intervjuer med dess författare, Gunnar Sundqvist.

Se PDF

Miniskrift: På väg mot ett agilt ledar- och medarbetarskap

2014-03-10 För att en organisation ska kunna hantera kontinuerliga förändringar behövs en helt annan form av ledar- och medarbetarskap än den som existerar i en traditionell byråkrati. I den här skriften, som tar sin utgångspunkt i Partsrådets utvecklingsprogram, diskuteras förutsättningarna för ett nytt ledar- och medarbetarskap.

Se PDF

Miniskrift: Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

2014-03-10 I den här skriften diskuteras förutsättningarna för ett alternativt arbetsmiljöarbete som främjar hanteringen av kontinuerliga förändringar i en organisation. Här finns också förslag på verktyg och stöd som kan användas för att skapa en bättre förändringsberedskap. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd tillsammans har arbetat fram.

Se PDF

Miniskrift: Mot mer agila samarbets- och kommunikationsformer

2014-03-10 Skriften tar upp förslag till alternativa kommunikations- och samarbetsformer som främjar hanteringen av kontinuerliga förändringar i en verksamhet. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd tillsammans har arbetat fram.

Se PDF

Miniskrift: Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

2014-03-10 De egenskaper som kommer att behövas för att en verksamhet ska kunna hantera ständig förändring kommer troligtvis att skilja sig från de egenskaper som är viktiga för en traditionell (och mer statisk) organisation.I den här skriften diskuteras förutsättningarna för hur dessa egenskaper kan identifieras, stärkas och utvecklas med hjälp av kompetensförsörjningsarbete.

Se PDF

”Givande möten med andra myndigheter”

2013-12-04 – Mötet med andra myndigheter skapade mervärde. Vi såg att det inte bara var vi som hade problem, sa Ann-Kristine Elfvendal på MSB, en av myndigheterna som har deltagit i Partsrådets utvecklingsprogram under 2013.

Läs mer

Ökad effektivitet i medarbetardrivet förändringsarbete

2013-12-04 När Migrationsverket initierade ett förändringsarbete – där man bland annat digitaliserar ärendehanteringen och utgår från en modell med flödesstyrning istället för resursstyrning – ökade effektiviteten på och måluppfyllelsen för de berörda enheterna kraftigt.
På Partsrådets seminarium Medarbetardrivet förändringsarbete berättade Mikael Berg och Hanna Geurtsen om hur man kan införa lean i praktiken – utifrån medarbetarnas operativa behov och förutsättningar.

Läs mer

”Förändringsarbetet måste in i verksamheten”

2013-12-04 En grundförutsättning för förändringsarbete är att få in det i den ordinarie verksamheten. Det betonade Magnus Anttila på Partsrådets seminarium Medarbetardrivet förändringsarbete.
– Jag har varit med om så många förändringsprojekt som man har kört vid sidan av verksamheten. Man börjar stort med kick-off och ballonger och kör på i två månader. Sedan är det slut – på alla sätt. Det enda som finns kvar är en låda ballonger.

Läs mer

2013 års utvecklingsprogram avslutat

2013-10-28 Den 8 och 9 oktober 2013 genomförde Partsrådet den fjärde och sista delen av utvecklingsprogrammet för lokala partsföreträdare inom området Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd. Fokus låg på hur man kan använda kompetensförsörjning som ett verktyg för verksamhetsutveckling och på att ta fram handlingsplaner för de lokala förändringsarbeten som deltagarna har arbetat med under programmets gång.

Läs mer

Två dagar om förändring - och motstånd

2013-10-09 Under två dagar i september 2013 anordnade Partsrådet seminariet ”Förändringsvilja och förändringsmotstånd”. De fyra föreläsarna angrep ämnet från teoretiska, praktiska, personliga och organisatoriska synvinklar och gav seminariedeltagarna olika perspektiv på hur myndigheter konstruktivt kan hantera motstånd och stimulera viljan till förändring och utveckling.

Läs mer

En ny syn på förändring

2013-10-09 Change management samlar erfarenheter kring hur man jobbar strukturerat och målmedvetet att förändra något – och hur man får med sig människor i det arbetet. Alan Schürer, ekonomie doktor och projektledare för Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” gav en överblick över Change management.

Läs mer

Motstånd viktigt för förändring

2013-10-09 Evolution och emotion var i fokus när Bo Ahrenfelt, läkare och konsult, talade under ett seminarium i september 2013. Med exempel från nobelpristagare Daniel Kahneman och hjärnforskare förklarade han hur vi fattar beslut – och varför.

Läs mer

Att mata rätt varg

2013-10-09 ”Den enda sanna kunskapen är personlig upplevelse, allt annat är information.”
Med det citatet från Albert Einstein byggde Lou Rossling, pedagog och konsult, vidare på Bo Ahrenfelts resonemang om det emotionellas betydelse för motstånd – och för förändring.
Hon talade under ett seminarium i september 2013 utifrån självupplevda händelser om förändring och motstånd – vad som är möjligt att ändra och inte.

Läs mer

Att skapa vilja till förändring

2013-10-09 En framgångsrik förändring inom organisationer består av struktur, engagemang och mätning. Det menade Lars Jacobi från Centigo som i september 2013 föreläste om hur man skapar vilja till förändring bland sina medarbetare.

Läs mer

Change management för lokala parter

2013-09-18 Den 27 och 28 augusti 2013 genomfördes den tredje delen av Partsrådets utvecklingsprogram inom området Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd. Fokus denna gång låg på att undersöka hur lokala parter konkret kan arbeta med förändringsarbete.

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett partsperspektiv

2013-08-29 Den 11 och 12 juni 2013 genomfördes den andra delen av Partsrådets utvecklingsprogram inom ramen för arbetsområdet Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd. Fokus denna gång låg på kopplingen mellan verksamhetsutveckling och de lokala parternas arbete med förändrings- och utvecklingsfrågor.

Läs mer

Det nya utvecklingsprogrammet 2013

2013-08-22 Våra statliga verksamheter står inför en tid av allt snabbare förändringar som kännetecknas av en aldrig sinande ström av krav och utmaningar. Partsrådets program Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd är framtaget för att hjälpa lokala parter att utveckla den beredskap som behövs för att kunna hantera dessa utmaningar och göra ett bra jobb i tider av förändring.

Läs mer

Olika perspektiv på omvärldsbevakning

2013-04-24 Genom att fånga in och analysera signaler från omvärlden kan man lättare bedöma möjligheter, undvika risker och skapa någon form av handlingsberedskap. Det är tanken bakom omvärldsbevakning, en strategi som fått allt större betydelse för såväl myndigheter som företag.

Läs mer

Agil, verksamhetsbaserad kompetensförsörjning

2012-10-10 Utbildning, antal år i yrket och referenser är vanliga bedömningsmetoder vid rekrytering. Ändå är det kanske inte de som bidrar mest till att hitta rätt person för jobbet. Jordbruksverket har valt en annan metod – kompetensbaserad rekrytering.

Läs mer

Lyckad lansering på Facebook

2012-10-10 Försäkringskassans lansering på Facebook har fått positiv respons. Mer effektiv kommunikation, nöjdare medarbetare och större spridning av budskapen är några av fördelarna.

Läs mer

Förändrad omvärld kräver nytt fokus

2012-10-10 Samhället är i ständig förändring och svenska myndigheter behöver hitta metoder för att anpassa sig till omvärlden. Det är bakgrunden till Partsrådets program ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”, som i början av oktober 2012 höll sina tre avslutningskonferenser.

Läs mer

Utveckling genom samarbete och god kommunikation

2012-06-28 Bra arbetsmiljö, samarbete och god kommunikation är förutsättningar för en positiv och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Det var den röda tråden under den tredje konferensen 13 och 14 juni 2012 inom Partsrådets program Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete hjälp vid förändring

2012-06-07 Statliga verksamheter står inför allt snabbare förändringar, med ökade krav och utmaningar som följd. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan en organisation förbättra sin förändringsberedskap och därmed minska risken för stress och ohälsa.

Läs mer

Information och värdegrund nyckel till förändring

2012-05-28 – Man kan aldrig informera för mycket!
Det framhöll Ann Follin, chef för Tekniska muséet, när hon den 14-15 2012 maj inledde det andra av fyra planerade seminarier i programmet Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd.

Läs mer

Goda råd i förändringstider

2012-05-28 Den 14 och 15 maj 2012 genomförde Partsrådet det andra av fyra planerade tvådagarsseminarium i sitt program Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd. Fokus denna gång låg på ledar- och medarbetarskap.

Läs mer

Utvecklingsprogrammet

2012-05-10 Utvecklingsprogrammet, som äger rum under fyra tvådagarsseminarier, utgår ifrån ett antal teman som identifieras som särskilt viktiga för att kunna hantera kontinuerlig förändring.

Läs mer

Mot en mer agil verksamhet

2012-04-27 Den 11 och 12 april 2012 genomförde Partsrådet det första av fyra planerade tvådagarsseminarium i sitt program Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd. Behov av snabb anpassning och en löpande omvärldsbevakning var två viktiga punkter på programmet.

Läs mer

Flexibla organisationer formar framtiden

2012-02-27 Snabba förändringar, globalisering och utvecklad service. Det kommer att prägla framtidens myndigheter, stadda i oavbruten omvandling.

Läs mer

Vad betyder förändring för dig?

2012-02-27 Under seminariet om förändring och utveckling den 20 februari 2012 passade vi på att fråga några deltagare hur de ser på begreppet förändring.

Läs mer

Framgångsrik omvärldsbevakning

2012-05-07 Omvärldsbevakning – eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den, är rubriken på en skrift som tagits fram av Partsrådets program Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd.

Se PDF

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.