Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Årsredovisning

Varje år publicerar Partsrådet en verksamhetsberättelse. Den innefattar artiklar om verksamheten och årsredovisningen för det gångna året.

Förväntningarna på statsförvaltningen att anpassa sig till en ständigt föränderlig omvärld är höga både från statsmakterna och medborgarna. I den processen vill parterna underlätta och med sina kollektivavtal bidra till effektiva statliga verksamheter som är attraktiva på arbetsmarknaden. Partsrådet har till ändamål att ge stöd till de lokala parterna inom sakområden som bestäms av de centrala parterna inom det statliga avtalsområdet i kollektivavtal. I Partsrådet kan parterna utifrån de behov som framkommit i dialogen med lokala partsföreträdare forma ett partsgemensamt stöd till lokalt utvecklingsarbete.

Under 2016 avslutades uppdragen som Partsrådet fick av centrala parter i samband med avtalsrörelsen 2013. Året startade med aktiviteter i full gång och avslutades med utvärdering, reflektion och informationsspridning. Arbetsområdena har arbetat förtjänstfullt utifrån sina förutsättningar. Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd hade en särskild utmaning i att påverka förhållningssätt och attityder inom ett ämnesområde som inte självklart ägs av parterna. Utvärderingen visar att resultatet har blivit att lokala parter talar om förändring och utveckling på ett nytt sätt. Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har lyckats med uppdraget att vara ett komplement till befintliga arbetsmiljö- utbildningar på ett utvecklingsområde som är mycket aktuellt för myndigheterna. Centrala parters stöd till lokal lönebildning ställer krav på partsgemensamt deltagande från lokala parter på myndigheterna i sina aktiviteter. Det är mycket uppskattat av deltagarna och bidrar till utveckling och effekt på myndigheterna. Under 2016 slöt centrala parter ett nytt samverkansavtal: Samverkan för framtiden, som förändrade förutsättningarna för arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå.

Sammanlagt under 2016 deltog 1 400 partsfö- reträdare i Partsrådets aktiviteter. Partsrådets webbplats nyttjades flitigt av 9 000 besökare som tittade på 51 000 sidor. Webbsidan Hot på jobbet hade över 13 000 sidvisningar. Under året publicerades 20 artiklar och tolv filmer. Samtliga filmer på hemsidan är korta för att bidra med lättillgänglig kunskap och inspiration.

Partsrådets verksamhet är unik. Utvärderingarna visar att verksamheten tydligt har varit till nytta och värde lokalt och bidragit till utveckling. Det är väl investerade medel som bidrar till att stärka parternas ställning. Det är en väsentlig fördel att kunna verka i en verksamhet som är trygg, ändamålsenlig, kvalitetstämplad och utan vinstintressen. Vi vet att parternas utgångspunkter behöver upprepas gång på gång för att få den uppmärksamhet i verksamheten som de förtjänar. Vi vill framföra styrelsens tack till ledamöter i styr- och arbetsgrupper och till övriga medverkande i arbetsområdena. Ett stort tack också till dig som deltagare i Partsrådets aktiviteter för ditt engagemang för att som partsföreträdare vara med och utveckla de statliga verksamheterna.

Eva Liedström Adler
Styrelsens ordförande

Lena Emanuelsson
Styrelsens vice ordförande

Årsredovisning 2015

Centrala parter känner in vad som är viktiga frågor på myndigheterna och formar Partsrådets verksamhet efter det. Partsrådets uppgift är att vara arena för det partsgemensamma stöd de centrala parterna på det statliga avtalsområdet vill arbeta vidare med, tillsammans med lokala parter ute i verksamheterna. Partsrådet ger lokala parter en möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter om olika frågeställningar som man arbetar vidare med på lokal nivå.

 

Läs mer

Filmer

Här nedan visas filmer från Partsrådets verksamhet i publiceringsordning.

Läs mer

Årsredovisning 2014

2014 har varit ett år av nystart för Partsrådet. Samtliga arbetsområden har haft aktiviteter för lokala parter under året. Sammanlagt har över 1 500 partsföreträdare deltagit. Partsrådets webbplats har under året anpassats för att fungera väl både i dator och telefon. Webbplatsen har haft över 12 000 besök.

Läs mer

Årsredovisning 2013

Partsrådets verksamhet har varit omfattande under det gångna året. Över 2 700 partföreträdare, chefer och medarbetare har medverkat i olika typer av konferenser, seminarier och nätverk. Därtill har ca 12 200 personer gjort ca 15 000 besök på Partsrådets webbplatser. De uppföljningar som vi har gjort ger verksamheten ett högt betyg.
Texterna i verksamhetsberättelsen utgår från Partsrådets fyra arbetsområden och hur lokala parter på olika myndigheter har arbetat inom ramen för dessa.

Se årsredovisningen som PDF

Årsredovisning 2012

Ett nytt arbetsområde beslutades av parterna – Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv.
Samtliga arbetsområden från 2012 utvecklades och förlängdes under 2013. En nyhet var Partsrådet stödinsatser mot lokala parter i den lokala lönebildningen, anpassat till de olika centrala avtal som gäller.

Se årsredovisningen som PDF

Årsredovisning 2011

Omfattande dialog och förankringsarbete under 2011 har lett till att verksamheten nu har en hög nivå. Det handlar om konferensverksamhet för att BESTA-vägen ska komma till användning som ett instrument för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det handlar också om att genomföra ett utvecklingsprogram för lokala parter i att hantera löpande utveckling och förändringar i verksamheten. Därtill är det inom kort på plats ett system för att stödja lokala parters samverkan.

Se årsredovisning som PDF

Årsredovisning 2010

2010 var året då Partsrådet spred erfarenheter av drygt ett års insatser inom de olika arbetsområdena. Ett tiotal seminarier genomfördes, liksom flera utbildningar och nätverksträffar samt en rad riktade seminarier inom området hot och våld.

Se årsredovisning som PDF

Årsredovisning 2009

2009 var det första hela verksamhetsåret för nya Partsrådet. En summering av året bekräftar att de avtalsslutande parterna tänkte rätt vid ombildningen av rådet och den delvis nya inriktningen.

Se årsredovisning som PDF

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.