Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

2013 års utvecklingsprogram avslutat

2013-10-28 Den 8 och 9 oktober 2013 genomförde Partsrådet den fjärde och sista delen av utvecklingsprogrammet för lokala partsföreträdare inom området Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd. Fokus låg på hur man kan använda kompetensförsörjning som ett verktyg för verksamhetsutveckling och på att ta fram handlingsplaner för de lokala förändringsarbeten som deltagarna har arbetat med under programmets gång.

02ee1a4fb5c32239cf614c7e70c3c7a7d7fc2f3a

Magnus Anttila berättade hur strategisk kompetensförsörjning kan användas som ett stöd för verksamhetsutveckling. Foto: Danny Wattin

En stor del av de två dagarna tillbringade deltagarna med att i grupp och gemensamma diskussioner finslipa de åtgärder som de ska genomföra i de egna organisationerna efter programmets slut. Grupper från olika myndigheter arbetade tillsammans i ett slags faddersystem, i avsikt att stärka varandras case.

Indikation på parternas viktigare roll
De tio projekt som de lokala parterna har genomfört inom programmet är av mycket olika karaktär och täcker in allt från nya strategier för lönebildning till ledningsprioriterat värdegrundsarbete. Gemensamt för projekten är att de är medarbetardrivna och bidrar till verksamhetens utveckling. Detta pekar enligt programmets projektledare Alan Schürer på den allt viktigare roll som lokala parter kan komma att spela framöver.
– Parterna har genom sin unika överblick av det som sker inom organisationen möjlighet att ta temperaturen på den egna verksamheten och ge en samlad bild av de utmaningar och möjligheter som finns. Detta är information som är ovärderlig för ledningen att känna till och som kan bidra till att stärka parterna i deras arbete.

Länsstyrelsens goda myndighetsutövande
Ett exempel på de projekt som genomförts inom ramen för programmet är Länsstyrelsen i Södermanlands läns arbete med ”Det goda myndighetsutövandet”. Målet med projektet, berättade organisationens personalchef Tatjana Mineur, är att skapa förutsättningar för en verksamhet där det finns en tydlig koppling mellan övergripande strategier och de enskilda medarbetarnas arbete.
– Vi som parter kommer att ta fram ett förslag till projektbeskrivning i vilket vi beskriver de utmaningar vi behöver jobba med i fråga om identitetsskapande och värdegrund. Därefter rekryterar vi medlemmar till en partsgemensam projektgrupp som ska arbeta praktiskt med detta.
– För att ge möjlighet att utveckla medarbetarskapet kommer samverkan att vara ett självklart verktyg i denna process, sa Tatjana Mineur.

Den nya Folkhälsomyndigheten
Ett annat intressant projekt är Smittskyddsinstitutets och Folkhälsoinstitutets arbete med att skapa förutsättningar för en bra samverkan inom den nya Folkhälsomyndigheten, som kommer att bildas den 1 januari 2014. Marcus Jönsson, personalchef för Folkhälsoinstitutet, menade att det stora arbetet inte handlar om att skriva själva avtalet, utan att se till att det fungerar i praktiken.
– Genom vårt arbete med att skapa samsyn kring intentionerna och tankarna bakom avtalet hoppas vi kunna bidra till den delaktighet, dialog och samverkan som behövs för en positiv verksamhetsutveckling. Detta så att beslut, i så god tid som möjligt, kan diskuteras och därefter fattas på den nivå där de hör hemma.

Kompetensutveckling som stöd för verksamhetsutveckling
Under seminariets första dag besökte Magnus Anttila programmet. Han berättade hur strategisk kompetensförsörjning kan användas som ett stöd för verksamhetsutveckling.
– Det absolut viktigaste är att skapa en samsyn om vad det är man vill uppnå inom området, sa han. Alltså en gemensam förståelse rörande vad som ska göras och varför. Först därefter kan man börja diskutera hur man ska arbeta för att uppnå dessa mål och vilka verktyg som kan användas. Idag, menade han, börjar många organisationer i motsatt ände, med verktyg snarare än synsätt.

Tre nödvändiga syften
Magnus Anttila berättade vidare om de tre olika syften som ett fungerande kompetensförsörjningsarbete behöver uppfylla. Dessa är:

• Att bibehålla och säkra befintlig kompetens
• Att motivera och utveckla individen
• Att utveckla och förnya verksamheten

Idag är de flesta verksamheter relativt bra på att bibehålla befintlig kompetens och på att motivera individen. Men då det gäller den tredje punkten, menade Magnus Anttila, finns det fortfarande mycket kvar att göra.
– Strategisk kompetensförsörjning är ett utmärkt verktyg för verksamhetsutveckling som idag till stor del är outnyttjat. Här finns därför en potentiell utvecklingsmöjlighet för många av våra myndigheter.

Koppla uppdrag till arbete
Under sitt föredrag berättade Magnus Anttila också om vikten av att ta utgångspunkt i befintliga arbetsformer för verksamhetsplanering och utveckla dem, snarare än att skapa helt nya processer för kompetensförsörjningsarbetet.
– Det verksamheter behöver idag är inte fler processer att hålla reda på utan färre, men bättre, processer.

Nästa steg
Programdeltagarna fortsätter nu arbetet med sina respektive förändringsprojekt i de egna myndigheterna. Den som är intresserad av att veta mer om dessa projekt och hur man som lokal part kan arbeta med medarbetardrivet förändringsarbete är välkommen till Partsrådets öppna seminarier, vilka äger rum i Stockholm den 25 och 26 november.

Publicerad: 2013-10-28

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.