Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Hantera konflikter

2015-12-16 Forskaren Thomas Jordan gav partsföreträdare redskap för att hantera konflikter.

Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv genomför under 2015 och 2016 en stor satsning på arbetsmiljöutbildningar.

I början på december fick partsföreträdare från olika myndigheter ta del av en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på konflikthantering. Thomas Jordan, ekonomie doktor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, försåg deltagarna med metoder och redskap att använda för att hantera konflikter på sina myndigheter.

Rötter i tre nivåer

Han förklarade att konflikter ofta har rötter i tre olika nivåer. Dessa är individnivån, då det handlar om personliga egenskaper hos enskilda individer som kan ställa till problem, relationsnivån, då konflikten kan bottna i meningsskiljaktigheter mellan olika personer, och systemnivån, då det handlar om att organisationen har brister som bäddar för konflikter. Exempel på det senare kan vara otydlig rollfördelning och avsaknad av forum för problemlösning.

– Ser man bara en bidragande orsak och enbart försöker lösa problemen på den nivån missar man mycket, sa Thomas Jordan.

Genom fallstudier som han har låtit sina studenter genomföra, har han sett att det inte är ovanligt att man enbart fokuserat på åtgärder på individnivån för att lösa konflikter på arbetsplatser. Något som kan leda till att man missar det egentliga problemet.

Som exempel på tänkbara åtgärder när man hanterar en konflikt nämnde Thomas Jordan utvecklingssamtal eller olika slags disciplinära åtgärder på individnivån, att man försöker reda ut relationer och hitta lösningar på sakfrågor på relationsnivån och att man arbetar med att förbättra organisationens rutiner och mötesformer, tydliggör rollfördelning och arbetar med värdegrunden på systemnivån.

Viktigt behovsperspektiv

– Det är bra om vi har ett språk, så att vi kan prata om de olika nivåerna, sa Thomas Jordan.

Han betonade vikten av att lyfta fram underliggande behov vid en konflikt, till exempel genom att låta personerna i konflikten göra listor över sina behov.

– Om man kan se att motparten värnar om begripliga behov är det lättare att till och med känna empati, även om man tycker att den andre agerar på fel sätt.

Thomas Jordan menade att det är viktigt att man lyfter fram båda parters frågor när man ska lösa en konflikt. Då är det lättare att man ser det som ett gemensamt problem.

– Jag får ofta återkoppling från människor att man märker att behovsperspektivet gör skillnad. Man blir inte så snabb med att lösa problemet då utan lyssnar mer på varandra.

Fyra ansatser för konfliktlösning

Thomas Jordan pratade om fyra ansatser för att lösa konflikter: Dialog, diskussion, regelstyrda processer och makt/överkörning. Han liknade modellen vid stegen i en trappa, där dialog utgör det översta trappsteget. Ju längre ner på trappan man kommer, desto lägre ambitioner har man att lyckas lösa konflikten.

– Dialog fungerar bara om man är öppen för möjligheten att man kan bli påverkad av den andres synpunkter och kan rucka på sin egen inställning. Dialog kräver att det finns en vilja och man måste avsätta ordentligt med tid, förklarade Thomas Jordan.

Om konflikten inte går att lösa med dialog kan man ta sig ner ett trappsteg, och pröva att lösa konflikten med diskussion. Då väger man argument mot varandra, förhandlar och kommer fram till en överenskommelse. När inte det fungerar kan man pröva regelstyrda processer. Det vill säga hänvisa till regelverk, till Arbetsdomstolen eller fackliga förhandlingar. Detta kräver att den som inte får sin vilja igenom trots detta är beredd att hålla sig till spelreglerna.

När ingenting annat fungerar kan man bli tvungen att använda makt/överkörning.

– Det väcker ilska men ibland är det viktigt att kunna göra överkörningar, sa Thomas Jordan. Som exempel nämnde han en situation där en chef tar ifrån en medarbetare med alkoholproblem arbetsuppgifter som påverkar säkerheten på arbetsplatsen.

Interventionsmatris

Thomas Jordan lät deltagarna öva sig på att använda en så kallad interventionsmatris. Eftersom man normalt behöver hantera konflikter på individ-, relations- och systemnivå, sätter man dessa tre nivåer på matrisens lodräta sida. På den vågräta sidan i matrisen sätter man tre olika handlingsalternativ – dialog, principer och makt. Sedan fyller man i rutorna i matrisen och anger vilka åtgärder som har att göra med dialog, principer respektive makt som är lämpliga att göra på de tre nivåerna.

Utbildningen i konflikthantering kommer även att genomföras under 2016. Se mer om detta i kalendariet.

Interventionsmatris

Interventionsmatris

Publicerad: 2015-12-16

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.