Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Myndigheter utformar arbetsmiljöutbildning

2015-03-25 70 partsföreträdare från 20 myndigheter har varit med och tagit fram framtidens arbetsmiljöutbildning.

_MG_5082klar

Foto: Micke Lundström

70 partsföreträdare från 20 myndigheter har varit med och tagit fram framtidens arbetsmiljöutbildning.

Under totalt fyra workshoptillfällen under januari och februari har partsföreträdarna gemensamt tagit fram förslag till innehåll och arbetsformer för partsgemensam arbetsmiljöutbildning, inom ramen för Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.
Annika Nilsson, operativt ansvarig för arbetsområdet, tycker att det är viktigt att involvera myndigheterna i utvecklingsarbetet.
– Om vi ska vara ett stöd till lokala parter behöver vi veta deras behov. Därför är det viktigt att vi bjuder in och får deras synpunkter på hur vi ska lägga upp arbetsmiljöutbildningarna, säger hon.

Positiva omdömen
Omdömena från de deltagande myndigheterna är positiva. Inte minst uppskattade man de pedagogiska metoder som användes under workshoptillfällena, med interaktiva korta övningar, snabba aktiviteter, nätverkande och visuell dokumentation. Bland annat användes en metod med så kallade kafédialoger, med några deltagare som kafévärdar som övriga deltagare gick runt och besökte. När en grupp suttit och diskuterat en viss frågeställning vid ett bord, gick gruppen vidare till nästa bord för att diskutera en annan frågeställning. Kafévärden satt däremot kvar vid bordet och sammanfattade gruppens synpunkter till nästa grupp som satte sig vid bordet, för att fortsätta diskussionen och ta vid efter föregående grupp.
”En massa goda tips och idéer som man fångat upp när man satt i grupper vid borden”, ”Roliga arbetsmetoder. De hoppas jag att ni tar med på utbildningarna”, ”Det var inspirerande. Ett upplägg som bådar gott inför kommande utbildning!”, ”Det har varit en stor generositet. Alla har delat med sig av erfarenheter och kunskaper”, ”Jag är tagen av pedagogiken/metoden”, var några av synpunkterna från deltagarna.
Så gott som samtliga deltagare tycker att arbetet med att ta fram utbildningarna har varit mycket givande.

Två områden
Under workshoptillfällena identifierade partsföreträdarna två övergripande områden där det finns behov av partsgemensamma utbildningar, som ska fungera som komplement till och inte ersätta redan pågående utbildningar inom arbetsmiljöområdet.
– Det var tydligt att partsföreträdarna såg behov dels av utbildningar kring den psykosociala arbetsmiljön, dels kring regelverket och den praktiska tillämpningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Annika Nilsson.
Även det gränslösa arbetet och dess konsekvenser på arbetsmiljön tas upp, då det är en del i uppdraget från centrala parter att arbetsmiljöutbildningarna ska omfatta den nya teknikens effekter på arbetsmiljön. Detta ryms inom den psykosociala arbetsmiljön.
Vid workshoptillfällena togs även tidsaspekten upp. En synpunkt som kom fram var att utbildningarna inte kan vara för långa, om myndigheterna ska ha möjlighet att skicka såväl arbetsmiljöansvariga som skyddsombud på flera utbildningar.

Utbildningsblock
För att kunna tillmötesgå myndigheternas önskemål och behov har Annika Nilsson börjat skissa på totalt fem utbildningsblock, varav tre inom den psykosociala arbetsmiljön och två inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.
– Tanken är att myndigheterna ska kunna välja själva om de vill skicka deltagare till ett eller flera utbildningsblock. Förhoppningsvis ska vi kunna påbörja arbetsmiljöutbildningarna under september eller oktober, säger Annika Nilsson.
De myndigheter som har deltagit i utvecklingsarbetet är: Mittuniversitetet, Kungliga Musikhögskolan, Högskolan i Gävle, Kungliga Tekniska Högskolan, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan Dalarna, Lunds universitet, Karlstads universitet, Stockholms konstnärliga högskola, Riksgälden, Nationalmuseum med Prins Eugenes Waldemarsudde, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Myndighetsnätverket Västernorrland, Revisorsnämnden, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Hallands län, Tillväxtverket samt Rättsmedicinalverket.

Publicerad: 2015-03-25

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.