Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Svårt att hantera trakasserier

2013-09-24 Trakasserier utförda av externa aktörer är ett stort problem i arbetslivet, som ofta inte rapporteras till någon chef. Lars Korsell och Johanna Skinnari på Brottsförebyggande rådet, Brå, efterlyste fungerande rutiner och handlingsplaner för att bemöta trakasserier på statliga arbetsplatser, på Partsrådets seminarium (i september 2013) om hot och våld i arbetslivet.

cabd945f7b229f8b53a4753ef003a53c7ccd1558

Johanna Skinnari berättade att arbetsgivarens reaktion har stor betydelse för hur den drabbade mår. Foto: Micke Lundström

Redan år 2004 började Lars Korsell, chef för Brås enhet för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, och utredaren Johanna Skinnari att intressera sig för hur Polisen påverkades av kriminella. Brå gjorde en undersökning som omfattade flera myndigheter, och tog utifrån resultaten från denna fram handboken ”Motverka otillåten påverkan”, tillsammans med Partsrådet.

Undersökningen visade att trakasserier, till exempel obehagliga telefonsamtal och e-post, är ett av de största problemen på de statliga arbetsplatserna. Trakasserier är ofta inte brottsligt, och kan därför vara svårare att komma åt än mer direkt våld. Ett annat exempel på trakasserier är markeringar, när förövaren dyker upp på tjänstemannens arbetsplats eller utanför hemmet, och bara står tyst och stirrar.

– När vi har ställt frågor till drabbade om man funderar på att byta jobb, så kommer de som har utsatts för trakasserier högst. Trakasserier är jobbigt och svårt att hantera. Våld finns det ett system för att hantera, men man måste jobba mer med trakasserier på arbetsplatserna, sa Lars Korsell.

BRÅs studie visar att bara 59 procent av dem som drabbades av trakasserier rapporterade detta till någon överordnad. En av förklaringarna till att man inte anmälde var att man tyckte att det var meningslöst, eftersom man inte trodde att det skulle hända så mycket.

– Det måste finnas en medvetenhet på arbetsplatserna om allvaret med trakasserier, att man inte förringar dem, sa Johanna Skinnari.

Hon berättade att ett lite glädjande resultat av Brås forskning är att arbetsgivarens reaktion visar sig ha stor betydelse för hur den drabbade mår.

– Man äger alltså problemet inom organisationens väggar. Det är även viktigt med incidentrapportering, som ett sätt att sprida kunskap inom organisationen.

 

Fakta:

Under 2015 planerar Brå att göra en omarbetad version av handboken ”Motverka otillåten påverkan”. Den nuvarande handboken och andra Brå-rapporter går att ladda ner gratis som pdf på www.bra.se.

Handboken finns även i förkortad form, ”hot på jobbet”, på www.hotpajobbet.se

Publicerad: 2013-09-24

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.