Hållbart arbetsliv

Samskapat utvecklingsarbete: ett verktyg för att innovera

Foto: Catharina Biesèrt,

den 6 oktober 2020

Den långdragna pandemin kommer att tvinga många myndigheter till omställningar på organisationsnivå, gentemot medborgarna och i relationen till andra myndigheter. För att lyckas är innovationsförmågan central. Tjänsten Samskapat utvecklingsarbete kan vara ett viktigt verktyg för att snabbt kunna samla kreativa krafter internt och kliva rakt in i handling.

En framgångsfaktor för innovativa organisationer är flexibilitet och förmågan att snabbt ta tillvara goda idéer och genomföra dem, så att de kommer medarbetarna och kunder eller medborgare till del. För en statlig verksamhet som vill öka innovationsförmågan kan samarbetet mellan lokala parter vara avgörande, eftersom samverkanssamtalen främjar en innovativ kultur.

Tajmingen för Hållbart arbetslivs kommande tjänst Samskapat utvecklingsarbete är minst sagt god, eftersom den kan användas just för att stärka en innovativ kultur och generera idéer för omställning. Den ger dessutom stöd i att arbeta med samverkan i praktiken och metodiken ger stöd i att öka involvering, delaktighet och stärka medarbetarskap.

– Samskapat utvecklingsarbete bygger på den iterativa processen ”design thinking” och kretsar kring att utveckla organisationens arbetssätt. Om vi föreställer oss att vi är ett organisatoriskt operativsystem förstår vi också att vi behöver uppgraderas med jämna mellanrum ifråga om roller, processer, organisationsscheman, men även kultur. Operativsystemets användare är alltid medarbetarna, oavsett om tjänsteleveransen involverar en ledningsgrupp, en avdelning, ett team eller hela organisationen, berättar Johan Holm, organisationsutvecklare på konsultnätverket Gro som arbetat fram tjänsten tillsammans med Hållbart arbetsliv. 

Tjänsten består av en metodik för att ta tillvara den samlade kunskapen och de olika perspektiv på hur en organisation eller en arbetsgrupp har det för tillfället. Genom att samskapa en gemensam bild av nuläget och generera idéer om hur fortsättningen ska se ut blir det möjligt att röra sig vidare i önskvärd riktning. Innovationen handlar om att tillsammans fånga idéer, utvärdera dem samt prioritera och välja utifrån vad som kommer att ge störst effekt. Därefter prototypas de.

Praktiska exempel från nuläget

I den verklighet vi lever i just nu börjar vi landa i att vi kommer att fortsätta jobba hemifrån ett tag framöver. Därför behöver vi se till att vi har fungerande samarbeten.

– Med Samskapat utvecklingsarbete kan vi tillvarata lärdomar och erfarenheter kring ergonomin i hemmet, samarbetskultur och mötesformer. Nyckeln är att hitta de positiva dragen och förstärka dem, vilket metodiken medger genom att den bygger på ett uppskattande, forskningsbaserat angreppssätt, säger Johan Holm.  

I piloten av Samskapat utvecklingsarbete har UD deltagit för att samskapa sina arbetssätt under pandemin och Ekonomihögskolan i Lund för att innovera kring undervisning på distans. Även Högskolan i Dalarna har deltagit i piloten inom ramen för en stor strategisk satsning där tjänsten utmynnade i att fokus framgent ska ligga på utveckling av medarbetarskapet.

– Responsen från piloterna har varit god; deltagande myndigheter har tyckt att det varit ett mycket energigivande sätt att jobba och det har stärkt meningsfullheten. Dessutom har arbetet resulterat i bättre överblick och ett sätt att röja hinder ur vägen för att komma framåt i utvecklingsarbetet, avslutar Johan Holm.    

Gör en intresseanmälan för Samskapat utvecklingsarbete genom att skicka e-post till hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Relaterat innehåll