Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Frågor och svar

Här ger vi svar på den vanligast förekommande frågorna rörande hållbart arbetsliv.
Frågorna är kategoriserade efter:

Allmänna frågor
Arbetsliv 2.0
Organisationsanpassad möjlighetskarta
IA-systemet
Effektiva team
Fånga tidiga tecken

Allmänna frågor

Vad är programmet Hållbart arbetsliv?
Under avtalsrörelsen 2017 enades centrala parter inom det statliga avtalsområdet (Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko) om att låta Partsrådet etablera ett nytt program, Hållbart arbetsliv. Utgångspunkten var att skapa förutsättningar för välfungerande arbetsplatser, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv genom att erbjuda operativt stöd till myndigheterna.

Under uppstarten genomförde det nya programmet intervjuer och fokusgrupper med lokala partsföreträdare, för att få en uppfattning om vilka utmaningar som finns på statliga myndigheter och vilket stöd som efterfrågas.

Utifrån dessa intervjuer och utifrån parternas överenskommelse i avtalsrörelsen har Partsrådet beslutat att erbjuda:

 1. Efterhjälpande insatser för återgång till arbetet
 2. Förebyggande insatser för att motverka ohälsa
 3. Främjande insatser för att skapa engagemang
 4. Utvecklande insatser för lärande och karriär

Programmets övergripande syfte är att bidra till en ”Bättre arbetsdag, varje dag” genom att främja friska och engagerade arbetsplatser. Syftet ska uppnås genom att Hållbart arbetsliv erbjuder operativt stöd anpassat efter de skilda behov som finns på statliga myndigheterunder perioden 2018-2022. Programmets tjänser är kostnadsfria.

Vad kan programmet hjälpa oss med?
För närvarande erbjuds fem tjänster inom ramen för Hållbart arbetsliv. Tjänsterna är kostnadsfria att avropa. Dessa är följande:

 • Arbetsliv 2.0.En interaktiv workshop ute på myndigheterna med en framtidsorienterad diskussion om hur den snabba teknologiska utvecklingen förändrar statliga arbetsplatser.
 • Organisationsanpassad möjlighetskarta.En kartläggning som tydliggör vilka möjligheter och utmaningar som finns på myndigheten, aktualiserar frågor om hållbart arbetsliv och ger en grund för effektiva åtgärder.
 • IA-systemet.Ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet och stöttar kontinuerlig förbättring.
 • Effektiva team.Ett kompetenscenter som främjar teamutveckling och engagemang på arbetsplatsen och samtidigt möjliggör samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande.
 • Fånga tidiga tecken.En interaktiv halvdag ute på myndigheterna för att stärka förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa.

Mer information om de olika tjänsterna hittar du här. Ytterligare tjänster kommer att tas fram successivt.

Vilka kan ta emot Partsrådets tjänster?
Partsrådet och Hållbart arbetsliv stödjer lokala parter i verksamheter inom det statliga avtalsområdet.

Kostar det något att ta del av tjänsterna?
Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna (Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko) har avtalat om en månatlig avsättning i relation de statliga arbetsgivarnas lönesumma. Detta gäller även för de tjänster som programmet Hållbart arbetsliv tillhandahåller.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?
För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både fack- och arbetsgivare står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Det partsgemensamma avropet sker enligt följande process:

 1. En partsgemensam intresseanmälan skickas iväg till hallbartarbetsliv@partsradet.se
 2. Partsrådet återkommer med information om utformning och tillgänglighet
 3. Lokala parter avropar tjänsten via mail enligt kravspecifikation (partsgemensamt intresse, avsikt att delta i utvärdering, behovsmotivering, delgivning av avsedda resultat samt övergripande plan)
 4. Organisationen tar emot tjänsten alternativt placeras på väntelista

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?
Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetslivs@partsradet.se eller till programchef Emilia Liljefrost, emilia.liljefrost@partsradet.se.

Arbetsliv 2.0

Vad innebär tjänsten Arbetsliv 2.0?
Arbetsliv 2.0 är en interaktiv workshop med en framtidsorienterad diskussion om hur den snabba teknologiska utvecklingen förändrar våra arbeten. Frågor som kommer att beröras är exempelvis:

 • Hur kommer digitaliseringen att påverka nuvarande arbetssätt och vad ger det oss för möjligheter?
 • Vilka förutsättningar finns för att se till att våra medarbetare vill och kan arbeta högre upp i åldrarna?
 • Hur förändras nuvarande arbetssätt när din kollega är en robot
 • Hur kan humankapital och teknologisk utveckling integreras för att säkerställa moderna, hållbara arbetssätt?

Vad är syftet med tjänsten Arbetsliv 2.0?
Arbetsliv 2.0 syftar till att skapa en förståelse för utmaningar och inspiration om möjligheter i framtidens arbetsliv. Tjänsten ska bredda perspektiv och främja intresse för frågor relaterade till framtidens arbetssätt, ge förbättrade förutsättningar för helhetsperspektiv samt möjliggöra en öppen och kreativ dialog.

Hur ser upplägget ut för tjänsten Arbetsliv 2.0?
Utifrån en översikt av pågående trender inom vårt arbetsliv globalt, inom statlig sektor samt hos er organisation konkretiseras i workshopformat möjligheter och utmaningar inom vårt framtida arbetsliv. Inför workshopen kommer intervjuer att göras med både HR och fackliga företrädare för att anpassa innehållet till de behov och möjligheter som är specifika för er organisation.

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten Arbetsliv 2.0?
Workshopen tar cirka tre timmar i anspråk men ambitionen är att ni ska arbeta vidare med underlaget efter genomförd workshop. Deltagarna får en e-uppföljningsenkät att besvara anonymt, vilket tar ungefär fem minuter. Organisationen deltar vidare i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Hur ser målgruppen ut för tjänsten Arbetsliv 2.0?
Tjänsten vänder sig till ledning/arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare men kan i förlängningen svara till behovet att involvera hela verksamheten i denna typ av frågor. Deltagandet ska vara partsgemensamt.

Organisationsanpassad möjlighetskarta

Vad innebär tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta?
Den anpassade analysen Organisationsanpassad möjlighetskarta svarar på frågan ”Vilka utmaningar är viktigast att prioritera i vår organisation?”. En kartläggning görs av organisationsspecifika möjligheter relaterat till ett hållbart arbetsliv, vilket i förlängningen skapar förutsättningar för att insatser riktas mot de mest kritiska utmaningarna. Arbetet genomförs av externt stöd genom analys av internt material, workshops och intervjuer med medarbetare, chefer och ledning.

Vad är syftet med tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta?
Analysen syftar till att ge en ökad medvetenhet och förståelse för organisationsspecifika styrkor och svagheter relaterat till ett hållbart arbetsliv. Den syftar även till att utgöra underlag för att åtgärder riktas mot de mest kritiska utmaningarna.

Hur ser upplägget ut för tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta?
Den organisationsanpassade möjlighetskartan kommer att genomföras i flera steg, från uppstart och informationsinsamling till analys och sammanställning. Arbetet leds av externt stöd och sammanfattas i en analys som ger underlag till vilka åtgärder som organisationen kan prioritera för att uppnå ett mer hållbart arbetsliv.

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta?
Arbetet genomförs av externt stöd där den mottagande organisationen, lokala parter, chefer och medarbetare, förväntas delta på intervjuer och workshops. Omfattningen beror på organisationens storlek och komplexitet och bestäms i samband med tjänstens uppstart. Organisationen deltar i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Hur ser målgruppen ut för tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta?
Alla organisationer kan partsgemensamt anmäla intresse för deltagande i Organisationsanpassad möjlighetskarta.

IA-systemet

Vad innebär tjänsten IA-systemet?
IA-systemet (information om arbetsmiljö) är ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Systemet stöttar även riskhantering, analys samt information och kommunikation genom att generera rapporter och handlingsplaner.

IA-systemet erbjuds via AFA Försäkring vilket ger möjlighet till jämförelser med liknande organisationer. Partsrådet bidrar utöver finansiering av systemet de första åren även med en kontaktyta för erfarenhetsutbyte.

Vad är syftet med tjänsten IA-systemet?
Syftet med IA-systemet är att digitalisera, systematisera och effektivisera arbetsmiljöarbetet samt möjliggöra en enkel överblick och lättillgänglig statistik till gagn för proaktiva förbättringar.
Hur ser upplägget ut för tjänsten IA-systemet?
Partsrådet sluter avtal med AFA Försäkring, där AFA Försäkring sluter användaravtal inklusive personuppgiftsbiträdesavtal med respektive organisation. Partsrådet och AFA Försäkring kommer att bjuda in till webbinarier och uppstartsmöten för intresserade organisationer löpande. Om ni är intresserade av att delta, maila till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Organisationen deltar i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten IA-systemet?
Mottagande organisation behöver initialt avsätta resurser för att stötta med framtagning av branschspecifikt riskspråk, utbildning av superanvändare och eventuell integrering för att importera organisationsspecifik data. Hur mycket tid detta tar varierar med organisationens storlek och komplexitet. Utöver det behöver kommunikation och implementering av systemet ske.

Utveckling och underhåll av systemet sköts av AFA Försäkring, som även stöttar med utbildning i systemet.

Hur ser målgruppen ut för tjänsten IA-systemet?
Alla organisationer kan partsgemensamt anmäla intresse för deltagande i IA-systemet.

Effektiva team

Vad innebär tjänsten Effektiva team?
Partsrådet stöttar med att sätta upp ett kompetenscenter kring Effektiva team som baseras på Susan Wheelans teori om teamutveckling. Detta kompetenscenter ska stötta med att besvara frågan ”Hur stärker vi engagemang och bygger effektiva team?”.

Kompetenscentret ska skapa en arena för organisationer som vill arbeta med teamutveckling men även erbjuda operativt stöd, exempelvis genom uppstart av arbete, projektplanering och vägledning, för att möjliggöra erfarenhetsutbyte.

Effektiva team erbjuder inte stöd till GDQ-certifieringar, utan det får organisationen själv ordna hos befintliga GDQ-utbildare.

Vad är syftet med tjänsten Effektiva team?
Syftet med att erbjuda tjänsten Effektiva team är att bidra till ett ökat engagemang och en förståelse för den egna organisationens uppdrag samt möjliggöra effektivare hantering, fördelning och prioritering av arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Att arbeta med teamutveckling skapar förutsättningar till bättre kontinuitet och stabilitet, vilket kan underlätta vid framtida förändringsarbeten.

Hur ser upplägget ut för tjänsten Effektiva team?
Tjänsten kan exempelvis omfatta studiebesök och inspirationsföreläsningar kring ämnet, utbildning för GDQ-certifierade personer som vill ha stöd i att leda teamutveckling och även generellt stöd till de organisationer som redan är igång och arbetar med teamutveckling. Det kan även omfatta att skapa en möjlighet för erfarenhetsutbyte mellan organisationer som arbetar med teamutveckling. Upplägget kan därigenom variera beroende på vilket behov er organisation har gällande denna typ av frågor.
GDQ: Group Development Questionnaire är en metod som används inom ramen för Susan Wheelans teori om teamutveckling.

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten Effektiva team?
Omfattningen är beroende på vilket upplägg för tjänsten som är av intresse, samt organisationens storlek och komplexitet. Deltagarna deltar i uppföljningsaktiviteter och organisationen i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Hur ser målgruppen ut för tjänsten Effektiva team?
Alla organisationer kan partsgemensamt anmäla intresse för tjänsten Effektiva team.

Fånga tidiga tecken

Vad innebär tjänsten Fånga tidiga tecken?
Partsrådet kommer ut till myndigheten och håller en interaktiv halvdag för att stärka förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa.

Vad är syftet med tjänsten Fånga tidiga tecken?
Fånga tidiga tecken syftar till att öka kännedom om hur tidiga tecken på stress och ohälsa kan identifieras och hanteras. Tjänsten ska bidra till medvetenhet om organisationens styrkor och svagheter för fortsatt arbete samt ge redskap för att höja förmågan till förebyggande arbete.

Hur ser upplägget ut för tjänsten Fånga tidiga tecken?
Partsrådet kommer ut och håller i en interaktiv halvdag för att stärka förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Under detta tillfälle kommer diskussioner om den egna verksamheten att varvas med relevant forskning om hur stress uppstår och processer för hur tidiga tecken kan identifieras, tolkas och hanteras på ett systematiskt sätt.

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten Fånga tidiga tecken?
Partsrådet kommer ut och håller i en interaktiv halvdag (cirka tre till fyra timmar). Inför detta tillfälle intervjuas lokala parter och en eller flera personer om hur ni arbetar med denna typ av frågor idag för att få en förståelse för ert nuläge. Deltagarna får en e-uppföljningsenkät att besvara anonymt som tar cirka fem minuter att besvara. Organisationen deltar vidare i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Hur ser målgruppen ut för tjänsten Fånga tidiga tecken?
Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga samt fackliga företrädare. Deltagandet ska vara partsgemensamt.

 

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.