Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Om tjänsterna

Nedan beskrivs de första fem tjänster som lanserats under hösten 2018.
Observera att samtliga tjänster ska avropas partsgemensamt, här finns mer information om hur den processen går till.  Tjänsterna är kostnadsfria att ta del av.

Arbetsliv 2.0 
En interaktiv workshop ute på myndigheterna med en framtidsorienterad diskussion om hur den snabba teknologiska utvecklingen förändrar statliga arbetsplatser.

Organisationsanpassad möjlighetskarta
En kartläggning som tydliggör vilka möjligheter och utmaningar som finns på myndigheten, aktualiserar frågor om hållbart arbetsliv och ger en grund för effektiva åtgärder.

IA-systemet
Ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet och stöttar kontinuerlig förbättring.

Effektiva team
Ett kompetenscenter som främjar teamutveckling och engagemang på arbetsplatsen och samtidigt möjliggör samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Fånga tidiga tecken
En interaktiv halvdag ute på myndigheterna för att stärka förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa.

Arbetsliv 2.0

Arbetsliv 2.0 är en interaktiv workshop med en framtidsorienterad diskussion om hur den snabba teknologiska utvecklingen förändrar statliga arbetsplatser. Frågor som kommer att beröras är exempelvis:

  • Hur kommer digitaliseringen att påverka nuvarande arbetssätt och vad ger det oss för möjligheter?
  • Vilka förutsättningar finns för att se till att våra medarbetare kan och vill arbeta högre upp i åldrarna?
  • Hur kan humankapital och teknologisk utveckling integreras för att säkerställa moderna och hållbara arbetssätt?

Syftet med workshopen är att skapa en förståelse för utmaningar och inspiration om möjligheter i framtidens arbetsliv. Tjänsten ska bredda perspektiv och främja intresse för frågor relaterade till framtidens arbetssätt, ge förbättrade förutsättningar för helhetsperspektiv samt möjliggöra en öppen och kreativ dialog.

Workshopen tar cirka tre timmar i anspråk och vänder sig i huvudsak till ledning och fackliga företrädare.

 

Organisationsanpassad möjlighetskarta

Partsrådet genomför en anpassad analys av vilka organisationsspecifika möjligheter och utmaningar som finns relaterat till ett hållbart arbetsliv genom att svara på frågan ”Vilka utmaningar är viktigast att prioritera i vår organisation?”.

Syftet med möjlighetskartan är att bidra till en ökad medvetenhet och förståelse för organisationsspecifika styrkor och svagheter relaterat till ett hållbart arbetsliv samt att åtgärder riktas mot de mest kritiska utmaningarna.

Arbetet leds av ett externt analysteam som anpassar kartläggningen efter myndighetens behov och förutsättningar. Genom intervjuer, enkäter, fokusgrupper, workshops och genomlysning internt material skapas underlag för att förstå grundläggande problem och möjligheter för fortsatt verksamhetsutveckling. Resultatet sammanfattas i en analys som ger underlag till vilka åtgärder som organisationen kan prioritera för att uppnå ett mer hållbart arbetsliv.

 

IA-systemet

IA-systemet (information om arbetsmiljö) är ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Systemet stöttar även riskhantering, analys samt information och kommunikation genom att generera rapporter och handlingsplaner.

Syftet med systemet är att digitalisera, systematisera och effektivisera arbetsmiljöarbetet samt möjliggöra en lättillgänglig överblick och jämförbar statistik till gagn för proaktiva förbättringar.

IA-systemet erbjuds via AFA Försäkring och Partsrådet kommer bidra med finansiering av systemet de första åren samt med kontaktyta för erfarenhetsutbyte.

Partsrådet och AFA Försäkring kommer löpande att bjuda in till webinarier för att berätta mer om IA-systemet. Om ni är intresserade av att delta, maila till hallbartarbetsliv@partsradet.se.

 

Effektiva team

Partsrådet stöttar med att sätta upp ett kompetenscenter kring Effektiva team som baseras på Susan Wheelans teori om teamutveckling. Kompetenscentret ska skapa en arena för organisationer som vill arbeta med teamutveckling men även erbjuda operativt stöd, exempelvis genom uppstart av arbete, projektplanering och vägledning, för att möjliggöra erfarenhetsutbyte.

Syftet med tjänsten är att bidra till ett ökat engagemang och förståelse för den egna organisationens uppdrag samt möjliggöra effektivare hantering, fördelning och prioritering av arbetsuppgifter och arbetsbelastning.

Observera att Effektiva team inte erbjuder några certifieringar enligt GDQ (Group Development Questionnaire).

 

Fånga tidiga tecken

Inom ramen för tjänsten Fånga tidiga tecken kommer Partsrådet ut till myndigheten och håller en interaktiv halvdag för att stärka förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa.

Under halvdagen kommer diskussioner om den egna verksamhetens utmaningar att varvas med relevant forskning om hur stress uppstår och processer för hur tidiga tecken kan identifieras, tolkas och hanteras på ett systematiskt sätt.

Syftet med tjänsten är att öka kännedom om hur tidiga tecken på stress och ohälsa kan identifieras och hanteras.

Fånga tidiga tecken vänder sig i huvudsak till chefer, HR-ansvariga och fackliga företrädare.

 

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.