Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Om tjänsterna

Nedan beskrivs de första fem tjänster som lanserats under hösten 2018.
Observera att samtliga tjänster ska avropas partsgemensamt. Här finns mer information om hur den processen går till. 

Arbetsliv 2.0 
En interaktiv workshop ute på myndigheterna med en framtidsorienterad diskussion om hur den snabba teknologiska utvecklingen förändrar våra arbeten.

Organisationsanpassad möjlighetskarta
En kartläggning som tydliggör vilka möjligheter och utmaningar som finns på myndigheten, aktualiserar frågor om hållbart arbetsliv och ger en grund för effektiva åtgärder.

IA-systemet
Ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet och stöttar kontinuerlig förbättring.

Effektiva team
Ett kompetenscenter som främjar teamutveckling och engagemang på arbetsplatsen och samtidigt möjliggör samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Fånga tidiga tecken
En interaktiv halvdag ute på myndigheterna för att stärka förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa.

Arbetsliv 2.0

Arbetsliv 2.0 är en interaktiv workshop med en framtidsorienterad diskussion om hur den snabba teknologiska utvecklingen kommer att förändra hur vi arbetar på medellång och lång sikt. Frågor som kommer att beröras är:

 • Hur kommer digitaliseringen att påverka nuvarande arbetssätt och vad ger det oss för möjligheter?
 • Vilka möjligheter finns för att se till att våra medarbetare vill och kan arbeta högre upp i åldrarna?
 • Hur kan humankapital och teknologisk utveckling integreras för att säkerställa moderna, hållbara arbetssätt?
 • Hur bör människor och teknologi samverka på en modern arbetsplats?
 • Hur förändras nuvarande arbetssätt när din kollega är en robot
 • Hur säkerställer man att man är en framtida kompetent arbetsplats?

Syfte
Syftet med tjänsten är att:

 • Skapa en förståelse för utmaningar och inspiration av möjligheter i framtidens arbetsliv som kan ha betydelse för verksamheten framöver
 • Bredda perspektiv och främja intresse för frågor relaterat till framtidens arbetssätt
 • Ge förbättrade förutsättningar för helhetsperspektiv samt möjliggöra en öppen och kreativ dialog

Målgrupp
Tjänsten vänder sig i huvudsak till ledning och fackliga företrädare, men ska i förlängningen svara till behovet att involvera hela verksamheten i denna typ av frågor och lyfta möjligheter. Workshopen ska resultera i en gemensam bild av utmaningar och möjligheter inom framtidens arbetsliv. Beställningen ska vara partsgemensam.

Organisationsanpassad möjlighetskarta

Partsrådet genomför en anpassad analys av vilka organisationsspecifika möjligheter och utmaningar som finns relaterat till ett hållbart arbetsliv genom att svara på frågan ”Vilka utmaningar är viktigast att prioritera i vår organisation?”

Syfte
Syftet med tjänsten är att bidra till friska och engagerade arbetsplatser genom:

 • En ökad medvetenhet och förståelse för organisationsspecifika styrkor och svagheter relaterat till ett hållbart arbetsliv
 • En analys som ger ett underlag till vilka åtgärder som organisationen bör prioritera för att uppnå ett mer hållbart arbetsliv

Tjänsten genomförs i fyra steg:

Steg 1: Uppstart

 • Uppstartsmöte
 • Planering

Steg 2: Informationsinsamling

 • Genomlysning av internt material
 • Intervjuer med nyckelpersoner
 • Workshop 1

Steg 3: Analys

 • Workshop 2
 • Fokusgrupp

Steg 4: Sammanställning

 • Rapportleverans
 • Presentation

Målgrupp
Alla organisationer kan partsgemensamt anmäla intresse för tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta.

IA-systemet

IA-systemet (information om arbetsmiljö) är ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Systemet stöttar även riskhantering, analys samt information och kommunikation genom att generera rapporter och handlingsplaner.

IA-systemet erbjuds via AFA Försäkring och ger möjlighet till jämförelse mellan liknande organisationer. Partsrådet bidrar utöver finansiering av systemet de första åren även med en kontaktyta för erfarenhetsutbyte.

Syfte
Syftet med IA-systemet är att bidra till friska och engagerade arbetsplatser genom:

 • Digitalisering, systematisering och effektivisering av arbetsmiljöarbetet
 • En enkel överblick och lättillgänglig statistik
 • Ökat engagemang och möjlighet att påverka arbetsmiljön

Målgrupp
De myndigheter som vill ta del av IA-systemet ska ges möjlighet till det. Alla organisationer kan partsgemensamt anmäla intresse för IA-systemet.

Effektiva team

Effektiva team är ett kompetenscenter som kommer att ge operativt stöd i teamutveckling utifrån Susan Wheelans teori. Livsmedelsverket har arbetat med Effektiva team under några år och efterfrågan är stor.
Kompetenscentret kan till exempel ge stöd i samband med teamutvecklingsarbete, projektledning, vägledning och erfarenhetsutbyte.

Syfte
Syftet med tjänsten är att bidra till engagerade arbetsplatser genom:

 • Ökat engagemang och förståelse för det egna uppdraget
 • Effektivare hantering, fördelning och prioritering av arbetsuppgifter och arbetsbelastning
 • Bättre kontinuitet och stabilitet inför framtida förändringar av organisationen

Målgrupp
Alla organisationer kan partsgemensamt anmäla intresse för deltagande i Effektiva team.

Fånga tidiga tecken

Partsrådet kommer ut till myndigheten och håller en interaktiv halvdag för att stärka förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Under detta tillfälle kommer vi att prata om betydelse av hälsa, skillnaden mellan vanlig och skadlig stress, vikten av att agera tidigt och gå igenom steg för att fånga tidiga tecken. Detta kommer att varvas med diskussion utifrån olika frågor för att belysa hur det ser ut i er organisation.

Syfte
Syftet med tjänsten är att bidra till friska arbetsplatser genom förebyggande insatser som att:

 • Ge en ökad kännedom om hur tidiga tecken på ohälsa kan identifieras och hanteras
 • Bidra till en medvetenhet om myndighetens styrkor och svagheter som är relevanta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
 • Ge redskap för att höja förmågan till att arbeta förebyggande för att motverka stress och ohälsa

Målgrupp
Tjänsten riktar sig huvudsakligen till arbetsgivarföreträdare/chefer/HR-ansvariga och fackliga företrädare. Deltagandet ska vara partsgemensamt.

 

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.