Samverkan

Allt innehåll

Video

Vad är MBL?

MBL (medbestämmandelagen) är en lag som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Arbetsgivaren ska bland annat ge löpande information till arbets...

Samverkan
Video

Vad är samverkan?

Samverkan är när arbetsgivare och fackliga organisationer, chef och medarbetare, arbetar tillsammans för att förbättra verksamheten och arbetsmiljön. En väl fungerande dialog är...

Samverkan
Video

Ramavtal om samverkan för framtiden

Hur tar man fram eller vidareutvecklar ett lokalt avtal om samverkan? Se filmen där centrala parter förklarar syftet med ramavtalet, skillnaden mellan samverkan och MBL och få e...

Samverkan
Video

Introduktionsfilm: Verktyg för utveckling av lokal samverkan

Centrala parter har gemensamt tagit fram Partsrådets Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal. Här kan du se filmen som introducerar verktyget och förklarar det djupare.

Samverkan
Video

Film: Utveckling av roller i samverkan

Att tydliggöra roller i samverkan är ett sätt att skapa samsyn i förväntningar på varandra vilket bidrar till goda förutsättningar för varje individ att bidra med sina perspekti...

Samverkan
Video

Film: Beslutsmandat i samverkan

I en samverkansprocess är det alltid en chef som ytterst fattar beslut utifrån sitt mandat i olika frågor. Den som fattar beslut företräder arbetsgivaren och med en klar besluts...

Samverkan
Video

Film: Varför ska vi samverka?

Det första steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om varför vi ska samverka. Här kan du se filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv på var...

Samverkan
Video

Film: Idag och framöver

Det andra steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om vikten av att få samsyn kring hur ert partsarbete fungerar idag i förhållande till hur ni önskar a...

Samverkan
Video

Integrerat arbetsmiljö- och samverkansarbete ger vinster för verksamheten

Arbetsmiljöfrågor och verksamhetsfrågor går hand i hand vilket innebär stora vinster med att integrera arbetsmiljöarbetet i lokala samverkansavtal. Anna Westling, Saco-S och Tar...

Samverkan
Video

Film: Hur ska vi samverka?

Det tredje steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om att beskriva hur samverkansarbetet ska ske i er verksamhet, utifrån lokala förutsättningar, med u...

Samverkan
Video

Film: Implementering av samverkan

Det fjärde steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal stödjer lokala parter i att planera implementeringen av samverkansprocesser och att i tidigt skede skapa för...

Samverkan
Video

Film: Avstämning av samverkan

Det femte steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om lokala parters roll i uppföljning och utveckling av samverkansarbetet.

Samverkan
Video

Se webbinarieserien "Digitala workshops om samverkan"

Med utgångspunkt i kollektivavtalet Samverkan för framtiden bjöd Partsrådet in till tre workshoppar där företrädare för arbetsgivare och fack fick stöd och erfarenhetsutbyte i a...

Samverkan
Video

Webbinarium: Tillit och tydlighet, avgörande i utmanande tider

En grundläggande faktor för att samverkan skall fungera är att det finns en hög grad av tillit mellan parterna och mellan chef och medarbetare. Att partsgemensamt utveckla tydli...

Samverkan
Video

Seminarium: Nya perspektiv på samverkan

Lyssna på hur Mikael Wallteg förändrade företagskulturen på Systembolaget under sin tid som VD.

Samverkan
Video

Medarbetarundersökningar för att följa upp samverkan

På Folkhälsomyndigheten använder man bland annat medarbetarundersökningarna för att följa upp samverkansarbetet.

Samverkan