Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Artiklar

Ny workshopserie om samverkan

2019-02-19 Partsrådet har tagit fram en workshopserie som ska underlätta för myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet att ta fram lokala samverkansavtal. Workshopserien omfattar fem heldagar, då de deltagande verksamheterna arbetar sig igenom fem faser i processen mot samverkansavtal.

Läs mer

Nya perspektiv

2019-02-12  Partsföreträdare fick nya perspektiv på samverkan, på ett seminarium som Partsrådet anordnade. Mikael Wallteg berättade om hur han förändrade företagskulturen på Systembolaget och Louise Bringselius talade om behovet av tillit inom statlig verksamhet.

Läs mer

Hur samverkar man?

2018-12-14 Hur bär man sig åt för att ta fram och implementera ett fungerande samverkansavtal? Den frågan stod i fokus på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå stod bakom. Lokala parter på Arbetsmiljöverket och på Polismyndigheten delade med sig av sina erfarenheter till partsföreträdarna på seminariet.

Läs mer

Framtidens samverkan

2018-10-29  Ett 70-tal partsföreträdare deltog i en inspirationsdag om avtalet Samverkan för framtiden.
–Syftet med samverkansavtalet är att bidra till verksamhetsutveckling och delaktighet, sa Ken Johnsson, styrgruppsordförande för Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå, som stod bakom seminariet.

Läs mer

Nytt verktyg för lokal samverkan

2017-11-20 Nu finns ett nytt webbaserat verktyg som lokala parter kan använda i processen att utveckla nytt eller revidera befintligt samverkansavtal. Det har tagits fram av Partsrådets arbetsområde om samverkan.

Läs mer

Det handlar om att skapa delaktighet

2017-10-10 Rune Karlsson har under de sju år som han har arbetat för Partsrådet besökt ungefär hälften av Sveriges myndigheter och träffat lågt räknat 7 000 medarbetare, förtroendevalda och chefer. Han svarar utan att tveka på frågan om varför man ska samverka.

Läs mer och se video.

”Samverka när det är bra för verksamheten”

2017-10-10 När Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 hade lokala parter på de hopslagna myndigheterna hållit på ungefär ett år med att ta fram ett samverkansavtal.

Läs mer och se video.

Samverkan på Arbetsmiljöverket

2017-10-10 På Arbetsmiljöverket påbörjades ett arbete med att ta fram ett samverkansavtal våren 2015. Myndigheten fick en ny generaldirektör som ville påbörja en process mot ett samverkansavtal. Ambitionen är att samverkansavtalet ska vara klart under 2017.

Läs mer och se video.

Framgångsfaktorer för samverkan

2017-10-10 Rune Karlsson har under de sju år som han har arbetat med samverkansfrågor på myndigheter identifierat flera framgångsfaktorer för en lyckad samverkan.

Läs mer

”Arbetsmiljöaspekten ska finnas med i allt”

2017-10-10 Gunni Ekdahl är företrädare för ST i den centrala samverkansgruppen på Arbetsmiljöverket. Hon betonar vikten av att integrera arbetsmiljöaspekterna i verksamhetsfrågorna och får medhåll av Saco-S-företrädaren Johnny Jonasson.

Läs mer

”Man måste veta vad man har avtalat om"

2017-10-10 Det tog ett års arbete för lokala parter på Folkhälsomyndigheten att ta fram ett samverkansavtal för den nybildade myndigheten. Bland annat la man ner mycket tid på att diskutera hur parterna såg på vad samverkan är.

Läs mer

Lyssna på organisationen

2017-10-10 När man väl har bestämt sig för att samverka handlar det om att prata med organisationen och lyssna in idéer och behov.

Läs mer

”Vi har mött en väldigt stor entusiasm”

2017-10-10 Arbetsmiljöverket påbörjade sin resa mot ett nytt samverkansavtal genom att ge sig ut och lyssna på organisationen. Den centrala samverkansgruppen delade upp sig i två lag som gav sig ut på turné runt i de olika regionerna.

Läs mer

Riksarkivets implementering

2017-10-10 På Riksarkivet har man kommit långt i sitt samverkansarbete. Det hela började redan 2010 med att landsarkiven, som varit egna myndigheter, gick in i myndigheten. 2012 tog man ett vidare grepp och genomförde en stor omorganisation av hela myndigheten. Samverkansarbetet haltade dock och det gick så långt att de fackliga organisationerna hotade att säga upp samverkansavtalet. Det blev startskottet för ett partsgemensamt samverkansarbete som har utvecklats och funnit formerna.

Läs mer

Samverkan för framtiden

2017-06-20 Partsrådet seminarium om det nya samverkansavtalet lockade många deltagare.

Läs mer

Samverkan i fokus på Folkhälsomyndigheten

2017-06-01 På Folkhälsomyndigheten har man låtit samverkansmodellen få växa fram. Myndigheten berättar om sitt samverkansarbete i ett utbildningsverktyg som Partsrådet utvecklar.

Läs mer

Nya partsroller i framtidens arbetsliv

2015-05-11 Lokala parters roller stod i fokus på ett seminarium om framtidens arbetsliv.

Läs mer

Medarbetarna bidrar till bättre beslut

2014-10-23 Alla chefer och medarbetare har fått komma till tals, när Riksarkivet har tagit fram ett nytt samverkansavtal.

Läs mer

Hur du kan arbeta med detta material

2012-12-19 Verksam Samverkan är tänkt som stöd och stimulans till alla som vill använda eller utveckla samverkan som metod. Det är utformat med ambitionen att vara maximalt flexibelt, tankeväckande och energigivande men minimalt styrande. Det erbjuder många olika ingångar, har ingen given början eller givet slut.

Läs mer

Förtroende och dialog en grund för samverkan

2009-06-22 Förtroende och en öppen dialog är två förutsättningar för att samverkan på en arbetsplats ska fungera. Men hur skapar man förtroende och hur gör man om det inte finns?

Läs mer

Kommunikation och samverkan ett måste i komplexa organisationer

2010-02-05 Utvecklingen mot allt mer komplexa organisationer ställer ökade krav på samverkan och god kommunikation. Och visst går det att träna upp sin kommunikativa förmåga. På ett seminarium arrangerat den 3 november 2010 av arbetsområdet Stöd till lokal samverkan fick deltagarna en inblick i hur det går till och varför det är så nödvändigt.

Läs mer

Ledare och medarbetare i nya roller

2010-03-22 – Att vara ledare inom högskolan är som att dirigera en samling solister. Det sa Christina Björklund, forskare och ledarskapsstrateg vid Karolinska Institutet, när hon under konferensen Samverkan i kunskapsintensiv verksamhet höll föredrag om ledarskap inom högskolesektorn.

Läs mer

Framtida utmaningar kräver samverkan på högskola

2010-03-22 Universitet och högskolor kan ha svårt att uppfatta det positiva med samverkan som ett sätt att utveckla verksamheten. Akademisk frihet och institutionellt oberoende väger ofta tyngre. Det visade seminariet ”Samverkan i kunskapsintensiv verksamhet” den 25 februari 2010.

Läs mer

Medvind för samverkan på Migrationsverket

2010-04-07 Vid mitten av 90-talet fick Migrationsverket, som en av de första myndigheterna, lokala samverkansavtal. Efter några år med varierande engagemang finns i dag ett starkt tryck på ökad samverkan i övergripande verksamhetsfrågor.

Läs mer

Nätverk ger stöd i samverkansarbetet

2010-09-01 Kompetensbaserad rekrytering och HR-strategi var temat för en nätverksträff i Stockholm i slutet av augusti 2011, arrangerad av arbetsområdet Stöd till lokal samverkan. Syftet var att diskutera hur och i vilka former samverkan kan komma in som en naturlig del i kompetensförsörjningen.

Läs mer

Samverkan en fråga om attityd och vilja

2011-11-29 Förhandling eller samverkan, vilket fungerar bäst? Svaret är att de fungerar ungefär lika bra, men i olika sammanhang. Poängen är vilken attityd man har till det hela.

Läs mer

Gamla föreställningar hinder för samverkan

2012-12-21 I slutet av november 2012 genomförde arbetsområdet ett seminarium med temat Om ledarskap och medarbetarskap – hur påverkas samverkan av relationen?

Läs mer

Visualisera eller stagnera - utmaning för ledare

2013-05-06 Att visualisera mål och skapa mentala bilder av vad den egna organisationen håller på med är en central uppgift för dagens strategiska ledare.

Läs mer