Samverkan

Avstämning och uppföljning – vikten av att utvärdera samverkan

Foto: Sanjeri, Istockphoto

den 16 november 2021

Att genomföra regelbundna avstämningar av den samverkan som bedrivs inom verksamheten är en uppgift som ligger på de lokala parterna. Samverkan är en ständigt pågående process som regelbundet behöver utvärderas. Parterna behöver därför diskutera hur och utifrån vilka frågeställningar en avstämning ska göras.

Hur gör man en bra avstämning?

Samverkan är främst ett processinriktat arbete, där regelbundna avstämningar är en del av processen. Med resultaten från en sådan avstämning kan lokala parter dels se om det lokala samverkansavtalets intentioner fullföljts, dels göra nödvändiga justeringar av avtalet alternativt genomföra partsgemensamma insatser av annat slag. Avstämning är nödvändigt för att kunna åstadkomma förbättringar, byta riktning eller kanske till och med för att avsluta samverkansarbetet.

Redan vid processens start är det dags att planera för avstämning. Det är viktigt att tidigt försöka formulera syftet med avstämningarna och att avgränsa de frågor man vill följa upp. Det är bra att redan i början av arbetet tänka kring vem som bör ansvara för att avstämningen blir gjord, vilken tid och vilka resurser som behövs och hur resultatet ska kunna återkopplas och användas i organisationen.

Om samverkansarbetet inte känns meningsfullt kan det bero på att man inte uppfattar att det gör någon skillnad. En tydlig uppföljning sätter fingret på nyttan och ger energi åt arbetet genom att lyfta fram vad som faktiskt händer.

Vid en avstämning kopplas syftet och mål med samverkan ihop med resultatet av det pågående arbetet. Uppföljningen avser såväl samverkansarbetet i sig som vilken påverkan som samverkan har haft på verksamheten.

Exempel på relevanta frågeområden är:

Skapa en uppföljningsstruktur

För att kunna skapa en uppföljningsstruktur får man gå tillbaka och se till målsättningarna med samverkan och ställa frågan: Vad vill vi uppnå med samverkan?