Samverkan

Värdefullt erfarenhetsutbyte vid workshoppar om samverkan

Foto: Shutterstock

den 18 oktober 2021

Under september och oktober arrangerade Partsrådet workshopserien Ta er samverkan till nästa nivå. Vid träffarna hade deltagarna partsgemensamt möjlighet att dela erfarenheter med andra myndigheter som tillämpat samverkan under en period.

Vid tre digitala tillfällen gavs möjlighet att ta upp olika utmaningar som man partsgemensamt stöter på i sin samverkan. Partsrådet ledde processen och agerade bollplank i olika frågor. Dessutom fanns externa talare på plats från CSN och Jordbruksverket, myndigheter som kommit långt med samverkan, för att dela med sig av sina erfarenheter.

Det visade sig att det fanns liknande utmaningar inom flera av de deltagande myndigheterna och att de därför kunde dela med sig av hur man bemött och löst frågorna. Många underströk exempelvis vikten av att samverka olika frågor på rätt nivå i organisationen och att berörda parter eller medarbetare involveras i rätt tid i beslutsprocessen. Andra nämnde att de ansåg det mycket värdefullt att få ta del av erfarenheterna från andra myndigheter. Likaså var det många som betonade vikten av engagemang och tillit för att samverkan ska kunna fungera, liksom att man behöver inspiration till utveckling av de egna myndigheternas samverkan.

Exempel på utmaningar som diskuterades: