Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Verksam samverkan - ett stöd för delaktighet och dialog

2014-05-21 Arbetsglädje skapas när man ser arbetets resultat och nytta. Den är en del av potentialen i hela organisationens verksamhet. I samverkan kan denna potential omvandlas till verksamhetsutveckling i praktiken.

Samverkan är en metod som du och dina kollegor kan använda för att se och förstå hur olika delar i en organisation samspelar med varandra. Det är ett sätt att samordna olika skeenden, att öka alla medarbetares motivation och delaktighet i utvecklingen av verksamheten och mycket mer därtill.

Metoden bjuder in till en dialog som inkluderar alla anställda hos arbetsgivaren. Var och en ges tillfälle att – aktivt, öppet och nyfiket – lyssna, dela med sig och bidra för att allas kompetens ska komma till nytta i verksamheten. I samverkan utforskar, frågar och knyter man an till varandras erfarenheter och perspektiv. Man låter sig drivas av ett gemensamt intresse.

Även om samverkan i första hand syftar till att utveckla och göra nytta i verksamheten så kan den också göra nytta för alla som använder den. I samverkan lär du dig sådant som är svårt att lära i traditionella utbildningar. Du kan till exempel förstärka din sociala kompetens, träna din förmåga att lösa problem och förbli attraktiv på ­arbetsmarknaden.

I detta material läggs tonvikten vid att stimulera till diskussioner om innebörden i begrepp som förtroende, ansvar, inflytande och process. Begreppen och frågorna är valda för att underlätta för dig när du arbetar med samverkan. Tillsammans bildar de grunden för hur metoden kan tillämpas.
Materialet kan du läsa i sin helhet genom att öppna alla Läs mer under nedanstående rubriker:

  • Partsrådets syn på samverkan
  • Samverkans ABC (öppnas i eget fönster)
  • Olika roller (öppnas i eget fönster)
  • Bakgrund – samverkan inom statlig sektor
  • Syfte med Verksam samverkan

Partsrådets syn på samverkan

2012-12-19 Samverkan är en metod som syftar till att stödja verksamheten. Med hjälp av metoden får arbetsgivarrepresentanter och chefer stöd att fatta kloka beslut. Samtidigt blir fackligt förtroendevalda och medarbetare mer delaktiga i verksamheten. De ges strukturerade tillfällen att bidra med sina perspektiv och erfarenheter.

Läs mer

Bakgrund – Samverkan inom statlig sektor

Arbetsgivarverket, OFR, Saco-S och SEKO tecknade 1997 avtalet”Samverkan för Utveckling” med två huvudfrågor i fokus.

Läs mer

Syfte med Verksam samverkan

2012-12-19 Verksam samverkan är ett material som ska stimulera till lokal samverkan. Det handlar om att i samtalsform och i samförstånd utveckla hela verksamheten. I Verksam samverkan får du tillgång till en gemensam begreppsapparat och en gemensam referensram kring samverkan så att du – oavsett vilken lokal part du representerar eller på vilken nivå i organisationen du befinner dig – ska kunna medverka i formuleringen av hela organisationens egna syften och mening med samverkansarbetet. Materialet ger dig också goda råd för hur samverkansarbete kan bedrivas.

Läs mer

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.