Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Till dig som är chef

2012-12-19 Samverkan är en ­metod som kan hjälpa dig som chef att ta tillvara dina medarbetares erfarenheter, kunskaper och idéer innan du ska fatta ­beslut som rör din grupps arbete. Besluten kan röra både långsiktiga och komplicerad frågor som till exempel verksam-hetsplaneringen och kompetensförsörjningen för ditt område. Men det kan också gälla någon praktisk daglig fråga, som kan vara nog så viktig att lösa snabbt.

När dina m­edarbetare ges tillfälle att i ordnade former diskutera problem och möjliga lösningar, förbättras underlagen till de beslut som du ska fatta. Det vinner verksamheten på. Din grupp får ju både bättre förståelse för den sakfråga som diskuteras och ökad beredskap att genomföra besluten när de väl fattats.

Samverkan både påverkar och påverkas av den ­kultur som råder i din arbetsgrupp. Du kan bidra till att skapa en god ­arbetsmiljö genom att öka det ömsesidiga ­förtroendet både inom gruppen och för andra grupper inom arbetsgivarens verksamhet.

Ditt ­ansvar för beslut tas inte över av dina medarbetare för att en fråga diskuterats i samverkan. Det är du som ansvarar för att fatta, genomföra och följa upp beslut. Din uppgift att driva arbetet framåt under samverkansmötena är självklart viktig, men här är ansvaret delat. Du och dina medarbetare ska tillsammans se till att mötet blir ­effektivt och meningsfullt. Som chef har du det avgörande inflytandet över mötes-agendan. Du ansvarar inte endast för att fatta beslut utan också för att de fattas i rätt tid.

En förutsättning för att samverkan ska bli värdefull för dig är att du är klar över ditt handlingsutrymme, d.v.s. uppdrag, beslutsbefogenheter, resurser och ställning i organisationen. Men chefskap är inte alltid så renodlat som är önskvärt från samverkanssyn-punkt. Du kan till exempel i ditt chefskap ha ett funktionsansvar, men inte ett personalansvar. Eller ett platsansvar, men inte verksamhetsansvaret för medarbetarnas arbete. Allt beror på hur ­arbetsorganisation och beslutsordningar – som anger förutsättningarna för samverkansarbetet – har utformats.

Publicerad: 2012-12-19

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.