Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Till dig som är förtroendevald

Som fackligt förtroendevald har du bättre överblick över verksamheten inom hela arbetsgivarens verksamhet än medlemmarna i det eller de förbund du företräder. Med hjälp av denna överblick och av andra fackliga kunskaper kan du företräda medlemmarna i ­förhandlingar på olika nivåer i organisationen.

Denna ­kompetens är också en styrka i samverkansarbetet. Det som är unikt för dig som fackligt förtroendevald är att du kan representera dina medlemmar i sammanhang där alla inte kan delta. Eftersom det ligger i allas intresse – inte minst ditt eget – att du kan utföra ditt fackliga uppdrag ­effektivt och uppnå resultat, är det viktigt att du finns med i de sammanhang där de strategiska frågorna diskuteras och ­följs upp. Där kan du – via till exempel riktlinjer, policies, villkor och stödinsatser – påverka de långsiktiga arbetsförutsättningarna för medlemmarna. I samverkansarb­etet ska tonvikten ligga på strategiska och övergripande frågor. Dyker ändå akuta och kortsiktiga frågor upp eller det handlar om att hantera problemlösning i medlemmarnas arbetsuppgifter i vardagen ska strävan vara att sådant istället tas upp i forum som är bättre lämpade för det. . Men några givna gränser finns inte och du måste ges ­förtroendet att söka dig fram till den nya fackliga roll som arbete i samverkan innebär.

Du kommer att behöva hantera många olika dilemman när du arbetar i samverkan. Den fackliga rollen i samverkan är utmanande och den skiljer sig från förhandlarrollen. Du agerar mer utifrån stundens krav än utför ett på förhand definierat fackligt uppdrag. Du måste kunna lita både till andras och ditt eget omdöme. Det du och dina medlemmar vinner, är att du i din roll i samverkan verkligen – i rätt tid – är med och påverkar inriktning inför viktiga beslut i verksamheten.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.