Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Till dig som är medarbetare

Rollen som ­medarbetare är bara en av de ­roller som du har i arbetet. Det är vanligare att vi identifierar oss som yrkesutövare, specialister, handläggare, anställda eller någon annan beteckning som anger vad man utför för arbetsuppgifter eller har för ställning i organisationen.

Diskussionen om medarbetarrollen har några årtionden bakom sig, men det saknas fortfarande en gemensam tolkning eller definition av begreppet. Det hindrar inte att den kan formas så att den kan bli användbar i samverkansarbetet för verksamhetens utveckling.

I samverkan skiljs rollerna som chef och medarbetare från dem som arbetsgivarrepresentant och fackligt förtroendevald. I rollen som medarbetare för du din egen talan utifrån din kompetens och dina erfarenheter och du företräder endast dig själv.

­ I din yrkesroll utför du troligen arbetsuppgifter som du har ett mer eller mindre självständigt ­ansvar för. I samverkan har du som medarbetare ansvar att bidra med dina synpunkter till den fråga som diskuteras. Du har också ansvar att bidra till en inkluderande möteskultur och att tiden används ­effektivt. Därför är din förståelse för samverkans syfte och mål viktig. Du behöver bland annat vara klar över att en samverkansgrupp inte är någon beslutsgrupp. Ansvaret för själva beslutet i en fråga som rör din grupps hela verksamhet vilar på den chef som har den formella befogenheten att fatta det.

Samverkan i ordnade former syftar till att ge dig tillfälle att såväl lära om som att påverka hela det sammanhang där ditt arbete ingår. Med hjälp av samverkansmetoden kan du bli mer ­delaktig i till exempel verksamhetsplanering och uppföljning. Du får tillfälle att vara med om att diskutera hur nya uppdrag ska kunna utföras, att identifiera problem och komma med förslag till lösningar och hur de ska kunna omsättas. I medarbetarrollen kan du använda samverkansmetoden för att bli en del av ett löpande utvecklingsarbete.
Självklart tar du med dig kunskaperna från din professionella roll in i medarbetarrollen. Men i verksamhets- och utvecklingsfrågor finns det sällan en samlad och strukturerad kunskaps- och erfarenhetsmassa att luta sig emot. Det är den som du och dina kolleger skapar tillsammans i ­dialog med varandra.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.