Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Till dig som är skyddsombud

Uppdraget som skyddsombud har växt fram i en annan tradition och med andra kännetecken än uppdraget som fackligt förtroendevald. Det gör att du som skyddsombud särskilt måste arbeta med att forma din roll utifrån nya förväntningar.

Som skyddsombud har du ett uppdrag – mer eller mindre tydligt – att se till arbetsmiljön inom ett visst avgränsat område. Du kan företräda alla anställda inom området eller så företräder du endast dem som är medlemmar i den fackliga organisation som utsett dig till skyddsombud. Genom Arbetsmiljölagen ges du som skyddsombud en särställning på arbetsplatsen.

Ett syfte med det centrala samverkansavtalet ”Samverkan för utveckling” var att integrera ­arbetsmiljöfrågorna och medbestämmandefrågorna. Många skyddsombud har uppfattat att detta medförde minskat utrymme för arbetsmiljöfrågorna och att de – i sin skyddsombudsroll – endast med armbågen bjudits in till fackliga styrelsemöten eller partsgemensamma samverkansmöten.

Samtidigt har både arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare funnit att det går att anlägga ett arbetsmiljöperspektiv på de flesta verksamhetsfrågor som diskuteras i samverkan. Det går inte att bedriva arbetsmiljöarbete avskilt från verksamheten.

­ Oftast kan du som skyddsombud agera direkt i förhållande till chefer med arbetsmiljö- eller säkerhetsansvar för att konkreta problem i arbetsmiljön ska hanteras snabbt och ­effektivt. Din särskilda kompetens bör också tas tillvarata när strategiska verksamhets- och utvecklingsfrågor diskuteras. Du är således en viktig aktör i diskussioner kring hur arbetsformerna för samverkan kan förbättras.

Din ställning som förtroendevald ger dig även en röst utanför ditt skyddsområde. För att du ska inge ­förtroende är det viktigt att du kan koppla samman arbetsmiljöperspektivet med de verksamhetsfrågor som diskuteras. Det är också viktigt att du skiljer mellan din medarbetarroll och din skyddsombudsroll, så att också du kan få en helt egen röst under samverkansmöten inom ditt skyddsområde.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.