Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Partsrådets syn på samverkan

2012-12-19 Samverkan är en metod som syftar till att stödja verksamheten. Med hjälp av metoden får arbetsgivarrepresentanter och chefer stöd att fatta kloka beslut. Samtidigt blir fackligt förtroendevalda och medarbetare mer delaktiga i verksamheten. De ges strukturerade tillfällen att bidra med sina perspektiv och erfarenheter.

Ett mål med att tillämpa metoden är att främja effektiviteten i arbetet. Samverkan är därmed inte något mål i sig utan ett medel för att nå verksamhetens mål. Samtidigt ger metoden alla möjlighet att bidra med och utveckla sin kompetens i takt med verksamhetens utveckling.

Flertalet av de statliga arbetsgivarnas uppdrag och förutsättningar har förändrats påtagligt sedan det centrala avtalet ”Samverkan för Utveckling ” tecknades 1997. De centrala parterna betonar särskilt att samverkan fungerar bäst om metoden integreras i organisationen och inte införs som ett särskilt system vid sidan av verksamheten.

I och med att parterna numera framhåller samverkan som metod och inte som ett system, används i detta stödmaterial begreppen samverkansarenor eller samverkansmöten istället för de vedertagna begreppen arbetsplatsträffar, lokala samverkansgrupper och centrala samverkansgrupper. Uttrycket ”samverkansgrupper” används generellt om grupper som använder metoden, oavsett om de är direkt eller representativt sammansatta.

Arbetsgivarens uppdrag och deras arbetsorganisationer är alltför olika för att det skulle vara möjligt för de centrala parterna att ge situationsanpassade och konkreta förslag till hur metoden ska tillämpas. En bättre start (eller eventuell omstart) av samverkans-arbetet är istället att samverka om samverkan lokalt och inleda en dialog kring metodens syfte och mening för hela verksamheten. Successivt som samsyn därefter uppnås kommer lokala överenskommelser och ändamålsenliga lösningar på praktiska problem att falla ut på bästa sätt.

Länkar:

Arbetsmiljölagen

Medbestämmandelagen 

Publicerad: 2012-12-19

Samverkan för utveckling

2000-10-03 Trycksak Samverkan för utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.