Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Syfte med Verksam samverkan

2012-12-19 Verksam samverkan är ett material som ska stimulera till lokal samverkan. Det handlar om att i samtalsform och i samförstånd utveckla hela verksamheten. I Verksam samverkan får du tillgång till en gemensam begreppsapparat och en gemensam referensram kring samverkan så att du – oavsett vilken lokal part du representerar eller på vilken nivå i organisationen du befinner dig – ska kunna medverka i formuleringen av hela organisationens egna syften och mening med samverkansarbetet. Materialet ger dig också goda råd för hur samverkansarbete kan bedrivas.

Partsrådets arbete inom området ”Stöd till Lokal samverkan”, har bedrivits under avtalsperioden 2007-2010 och fortsätter utifrån de avtal parterna slöt 2010 Detta material baserar sig på erfarenheter från ett stort antal besök hos statliga arbetsgivare, seminarier, konferenser och nätverksträffar.

Fokus har legat på frågan i vilka arbetskulturer som samverkan frodas och hur roller och förhållningssätt kan utvecklas för att samverkansmetoden ska bli framgångsrik. De arbetsrättsliga aspekterna har tonats ned till förmån för en diskussion kring förutsättningarna för lokala dialoger och goda samarbetsklimat.

Publicerad: 2012-12-19

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.