Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

Enkätunderlag chefer

Exempel på enkät till chefer

Programmets huvudsyfte är att inom organisationen öka kompetensen i att förebygga och hantera situationer där hot och våld förekommer, samt att skapa förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö där av förekomsten av sådana situationer är minimerad.

PDF-fil

Exempel på enkät till medarbetare

2007 Hot på jobbet

Exempel på följebrev och enkät till medarbetare

PDF-fil

Handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption.

2009-02 Trycksak Hot på jobbet

PDF-fil

Hot eller våld i arbetet

2007 Trycksak Hot på jobbet

Till dig som utsatts för hot eller våld i arbetet.

PDF-fil

Kriminalvårdsanstalten i Kalmar

Rapport Hot på jobbet

På Kriminalvårdsanstalten i Kalmar fanns ett behov av att förbättra kommunikationen, både mellan olika personalgrupper och mellan personalen och de intagna. Anstaltens ledning och medarbetare ville bli mer framgångsrika i sitt arbete.

PDF-fil

Litteraturtips

Litteraturtips Hot på jobbet

PDF-fil

Länsstyrelsen i Östergotland

Rapport Hot på jobbet

Länsstyrelsen i Östergötlands län har utvecklat programmet TryggVe (Trygg verksamhet), som ska bidra till ökad kunskap, utveckling av strategier och rutiner samt utveckling av förebyggande åtgärder inom myndigheten. Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö där den enskilde tjänstemannen kan känna sig trygg i jobbet.

PDF-fil

No power No lose

2007 Bildspel Hot på jobbet

Statens institutionsstyrelse (SiS) har utvecklat ett utbildningsprogram för samtliga medarbetare. Syftet är att skapa de optimala förutsättningarna för en god arbetsmiljö i en ofta konfliktfylld situation.

PDF-fil

Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner

2005 Rapport Hot på jobbet

Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration
En BRÅ-Rapport i Samarbete Med:
DOMSTOLSVERKET, ÅKLAGARMYNDIGHETEN, RIKSPOLISSTYRELSEN, SÄKERHETSPOLISEN, KUSTBEVAKNINGEN, TULLVERKET, SKATTEVERKET OCH KRONOFOGDEMYNDIGHETEN.

PDF-fil

Personlig säkerhet – Säkerhetspolisen

2008 Trycksak Hot på jobbet

I denna handbok har vi samlat olika råd kring den personliga sä- kerheten. Olika typer av hot och angrepp beskrivs liksom exempel på skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer.

PDF-fil

Referenslista

2004 Referenslista Hot på jobbet

PDF-fil

Riktlinjer för det psykosociala stödet inom polisen

2008-12 Trycksak Hot på jobbet

Riktlinjer för det psykosociala stödet inom polisen. Krisstöd och förebyggande åtgärder.

PDF-fil

Rättegången – hur blir den?

2004 Trycksak Hot på jobbet

Brottsoffermyndighetens Rättegångsskola är ett pilotprojekt som genomförts un- der 2004 på ett antal utvalda orter i Sverige.

PDF-fil

Sjalvskyddstekniker SiS

2005 Bildspel Hot på jobbet

Utbildningsmaterial kring bemötande av våld och hot om våld.

PDF-fil

Statens Institutionsstyrelse

2005 Rapport Hot på jobbet

PDF-fil

Verksamhetsplan 2013 för arbetsområdet hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv

2013 Verksamhetsplan Hot på jobbet

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.