Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

Användbar IT (beställningsbar)

Användbara IT-system är en av nycklarna till ett hälsosamt arbete. Det var anledningen till att Satsa friskt år 2004 inledde ett samarbete med forskare från MDI (Människa-datorinteraktion) vid Uppsala universitet som i många år forskat på området. Projektet arbetade tillsammans med myndigheter som tidigt sett behovet av att skapa hälsosamma IT-arbetsplatser bl.a. Skatteverket och Bolagsverket. Myndigheterna har inom ramen för projektet utvecklat och förbättrat sin verksamhet. Professor Jan Gulliksen vid KTH tidigare verksam vid MDI, är författare till boken. Skriften vänder sig till dig som är ansvarig för att åstadkomma bra, effektiva arbeten där riskerna för skador är minimerade.

PDF-fil

Arbetsplatsträffar – Introduktion, Linköpings universitet

2014 Trycksak Satsa friskt

PDF-fil

Att införa samverkan – några erfarenheter

2000-10-04 Rapport Samverkan för utveckling

Sammanställning av erfarenheter och reflektioner som kommit genom uppföljning av det lokala arbetet med avtalet ”Samverkan för utveckling”

PDF-fil

Att leda olikheter (beställningsbar)

Hur leder man en organisation som präglas av mångfald, en organisation som inkluderar och tar vara på olikheter? Skriften beskriver ett mångfaldsprojekt på länsstyrelsen i Stockholm år 2000. Rubriker är Att gå från teori till praktik, Praktikantprojketet och Hur chefer resonerar kring att leda för olikhet. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

AvI-index

2008 Trycksak Satsa friskt

AvI-index är ett led i Satsa friskts satsning på metoder för att utveckla IT-stöd som utgår från verksamheten, arbetsmiljön och användbarheten

PDF-fil

Bara vi har tydliga regler

2002 Trycksak Öppenhet

Skrift om yttrandefrihet och meddelarfrihet för statligt anställda.

PDF-fil

Bredden ger spetsen

2008 Trycksak Satsa friskt

Antalogiskrift som sammanfattar det så kallade HALV-projektet

PDF-fil

Delutvärdering av Satsa friskt

2008 Rapport Satsa friskt

Denna rapport är en delutvärdering i det utvärderingsuppdrag som Ramböll Management har fått i uppdrag att utföra fram till programmets slut 2010.

PDF-fil

Det goda samtalet – Etik i rättsväsendet

2000 Trycksak Öppenhet

Första numret 2000.

PDF-fil

Driva projekt i förändringstider (beställningsbar)

2009 Trycksak Satsa friskt

En skrift om att driva projekt i förändringstider

PDF-fil

DUKA för en utvecklande arbetsplats

2008 Trycksak Satsa friskt

Stödskrift för Försäkringskassans utvecklingsarbete DUKA

PDF-fil

Enkätunderlag chefer

Exempel på enkät till chefer

Programmets huvudsyfte är att inom organisationen öka kompetensen i att förebygga och hantera situationer där hot och våld förekommer, samt att skapa förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö där av förekomsten av sådana situationer är minimerad.

PDF-fil

Etik i kriminalvården

1999 Trycksak Etik

Det goda samtalet – information från utvecklingsrådets etikprojekt

PDF-fil

Etik i rättsväsendet

2000 Trycksak Etik

Det goda samtalet – information från utvecklingsrådets etikprojekt.

PDF-fil

Exempel på enkät till medarbetare

2007 Hot på jobbet

Exempel på följebrev och enkät till medarbetare

PDF-fil

Får jag lov (beställningsbar)

2003 Trycksak Öppenhet

Om öppenhet och Tullverket. Erfarenheter från en försöksverksamhet.

PDF-fil

Förändring genom öppenhet

2002 Trycksak Öppenhet

Skrift om projektet KOMPETENS I CENTRUM – en satsning på att främja ett gott arbetsklimat inom Försvarsmakten.

PDF-fil

Handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption.

2009-02 Trycksak Hot på jobbet

PDF-fil

Hot eller våld i arbetet

2007 Trycksak Hot på jobbet

Till dig som utsatts för hot eller våld i arbetet.

PDF-fil

Idéer om öppna arbetsplatser

2002 Rapport Öppenhet

En rapport från Utvecklingsrådets seminarium om öppenhet, medarbetarskap.

PDF-fil

In Action – Processtyrning

2004 Trycksak Lokalt utvecklingsarbete

Skriften ger en ögonblicksbild av en organisationsförändring vid Centrum för risk- och säkerhetsutbildning i Revinge.

PDF-fil

Inflytande, delaktighet och egenkontroll (beställningsbar)

Skriften beskriver kort bakgrund, uppläggning och resultat av en studie om inflytande, delaktighet och egenkontroll bland 1 500 medarbetare från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården och Polisen som genomfördes år 2004. Den avslutas med reflektioner kring inflytande för anställda och dess effekter på problemlösningsförmåga och hälsa och stress. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Jobba rätt! Må bra!

2005 Rapport Arbeta utan stress

Projektrapport från ett av Karin Jonssons projekt för att förebygga stress. Räddningsverket Rosersberg.

PDF-fil

Kan nyckeltal visa hur vi mår?

2009 (nytryck) Trycksak Satsa friskt

Redovisning av nyckeltal ifrån samarbete mellan Centrogruppens myndigheter och arbetstagarorganisationerna

PDF-fil

Kriminalvårdsanstalten i Kalmar

Rapport Hot på jobbet

På Kriminalvårdsanstalten i Kalmar fanns ett behov av att förbättra kommunikationen, både mellan olika personalgrupper och mellan personalen och de intagna. Anstaltens ledning och medarbetare ville bli mer framgångsrika i sitt arbete.

PDF-fil

Lika möjligheter till karriär- och kompetensutveckling

2005 Broschyr Lika möjligheter för kvinnor och män

En beskrivning av Utvecklingsrådets arbete med Lika möjligheter för kvinnor och män i staten

PDF-fil

Litteraturtips

Litteraturtips Hot på jobbet

PDF-fil

Länsstyrelsen i Östergotland

Rapport Hot på jobbet

Länsstyrelsen i Östergötlands län har utvecklat programmet TryggVe (Trygg verksamhet), som ska bidra till ökad kunskap, utveckling av strategier och rutiner samt utveckling av förebyggande åtgärder inom myndigheten. Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö där den enskilde tjänstemannen kan känna sig trygg i jobbet.

PDF-fil

Lärandenätverk – om myndigheters arbete mot stress

2006 Trycksak Arbeta utan stress

PDF-fil

Maj-bladet 2000 – 1

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2000 – 2

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2000 – 3

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2000 – 4

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2001 – 1

2001 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2001 – 2

2001 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Mångfald i organisationer (beställningsbar)

Syftet med skriften är att låta läsaren få del av ”hur och varför” en mångfaldsprocess pågår på statliga arbetsplatser. Frågan om integration befinner sig år 2000 i ett tidigt skede. Vad kan hindra arbetet, vad kan främja? Mångfaldsarbetet på Vägverket, Kriminalvårdsverket, Länsstyrelsen i Östergötland och Arbetsmarknadsverket beskrivs översiktligt, ibland med färgrika citat. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Motverka otillåten påverkan

Satsa friskt

En handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption
Fr. 2007

PDF-fil

Målbilder – en metod för att utveckla det framtida IT-stödda arbetet (beställningsbar)

2008 Trycksak Satsa friskt

En skrift över arbetssätt för utveckling av IT. Skriven av Avdelningen för människa-datorinteraktion Institutionen för informationsteknologi Uppsala universitet.

PDF-fil

No power No lose

2007 Bildspel Hot på jobbet

Statens institutionsstyrelse (SiS) har utvecklat ett utbildningsprogram för samtliga medarbetare. Syftet är att skapa de optimala förutsättningarna för en god arbetsmiljö i en ofta konfliktfylld situation.

PDF-fil

Nätverk för minskad stress

2004 Trycksak Arbeta utan stress

PDF-fil

Olika sätt att arbeta med etik

1999 Trycksak Etik

Det goda samtalet – information från utvecklingsrådets etikprojekt.

PDF-fil

Olikhet som tillgång – individen i fokus

2005 Trycksak Olikhet som tillgång

En folder om Utvecklingsrådets arbete med olikhet

PDF-fil

Olikhet som tillgång – människor i möten

2006 Trycksak Olikhet som tillgång

En populärvetenskaplig översikt över vad som händer när människor möts och vikten av självinsikt.

PDF-fil

Olikhet som tillgång – utvärdering

2007 Trycksak Olikhet som tillgång

Utvärderingsrapport av ett utvecklingsområde

PDF-fil

Omstart – slutrapport

2010 Rapport Satsa friskt

Slutrapport för ett projekt för medarbetare inom statliga myndigheter 2010, med syfte att förebygga ohälsa hos personer som befinner sig i riskzonen för sjukskrivning samt att underlätta rehabilitering och främja individens möjligheter till återgång i arbete efter en längre tids sjukskrivning.

PDF-fil

Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner

2005 Rapport Hot på jobbet

Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration
En BRÅ-Rapport i Samarbete Med:
DOMSTOLSVERKET, ÅKLAGARMYNDIGHETEN, RIKSPOLISSTYRELSEN, SÄKERHETSPOLISEN, KUSTBEVAKNINGEN, TULLVERKET, SKATTEVERKET OCH KRONOFOGDEMYNDIGHETEN.

PDF-fil

Personlig säkerhet – Säkerhetspolisen

2008 Trycksak Hot på jobbet

I denna handbok har vi samlat olika råd kring den personliga sä- kerheten. Olika typer av hot och angrepp beskrivs liksom exempel på skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer.

PDF-fil

Projekt i samverkan (beställningsbar)

2008 Trycksak Satsa friskt

Rapport med fallbeskrivningar från fem myndigheter

PDF-fil

Rapport från masterkonferensen (beställningsbar)

1999 Trycksak Masterutbildning

Rapport från Utvecklingsrådets konferens Skilda världar eller nyttiga perspektiv.

PDF-fil

Rapport Företagshälsovården

2010-09-27 Rapport Satsa friskt

Rapport från en undersökning om
Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

PDF-fil

Referenslista

2004 Referenslista Hot på jobbet

PDF-fil

Riktlinjer för det psykosociala stödet inom polisen

2008-12 Trycksak Hot på jobbet

Riktlinjer för det psykosociala stödet inom polisen. Krisstöd och förebyggande åtgärder.

PDF-fil

Ringar på vattnet (beställningsbar)

2008 Trycksak Satsa friskt

En skrift som redovisar fallstudier från fyra myndigheter som sysslat med utvecklingsarbete från projekt till löpande verksamhet

PDF-fil

Rättegången – hur blir den?

2004 Trycksak Hot på jobbet

Brottsoffermyndighetens Rättegångsskola är ett pilotprojekt som genomförts un- der 2004 på ett antal utvalda orter i Sverige.

PDF-fil

Samverkan för utveckling

2000-10-03 Trycksak Samverkan för utveckling

Verksam samverkan

PDF-fil

Satsa friskt

2005-01 Broschyr Satsa friskt

En presentation av programmet Satsa friskt

PDF-fil

Satsa friskt 2003-2010

2010-09-27 Rapport Satsa friskt

Dokumentet är en redogörelse för arbetsområdet Satsa friskt

PDF-fil

Se människan i verksamheten – olikhet som tillgång (beställningsbar)

2007 Trycksak Olikhet som tillgång

Skriften är en introduktion till hur man kan använda gruppdynamisk, processorienterad utveckling för att ge bränsle till förbättrad kommunikation, ökad delaktighet och självinsikt och hur det påverkar arbetsklimat och utveckling av kompetens.

PDF-fil

See the individual in the business – group diversity as an asset (beställningsbar)

2007 Trycksak Olikhet som tillgång

Engelskspråkig introduktionsskrift om hur man kan använda gruppdynamisk, processorienterad utveckling för att ge bränsle till förbättrad kommunikation, ökad delaktighet och självinsikt och hur det påverkar arbetsklimat och utveckling av kompetens
Fr. 2007

PDF-fil

Sjalvskyddstekniker SiS

2005 Bildspel Hot på jobbet

Utbildningsmaterial kring bemötande av våld och hot om våld.

PDF-fil

Slutrapport Satsa friskt

2010 Rapport Satsa friskt

Slututvärderingen lyfter fram resultat och effekter från programmet Satsa friskt

PDF-fil

Staten och de andra (beställningsbar)

I boken ger ett antal statstjänstemän en inblick i hur staten organiserar och styr verksamheter. Bidragen är författade som uppsatser i det masterprogram för statstjänstemän som Handelshögskolan i Stockholm Executive Education genomförde i samarbete med SCORE på uppdrag av Utvecklingsrådet 1997-1999. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Staten var en man…?

2001 (till tryck 2007) Trycksak Jämställdhet

Om kvinnor och män i statens tjänst i historien
Av: Ann-Sofie Ohlander

PDF-fil

Statens Institutionsstyrelse

2005 Rapport Hot på jobbet

PDF-fil

The satsa friskt project

2009 Broschyr Satsa friskt

Engelspråkig redogörelse av Satsa friskt-projektetet.

PDF-fil

Tid för etik

2001 Trycksak Etik

Det goda samtalet – information från utvecklingsrådets etikprojekt.

PDF-fil

Undersökning om Satsa friskt generella spridningsinsatser

2009-04-24 Trycksak Satsa friskt

En undersökning (etapp 1) av hur spridningsinsatser kring Satsa Friskt fungerar.

PDF-fil

Unlawful influence

2009-04-24 Trycksak Satsa friskt

Engelskspråkig skrift om samarbetet mellan Partsrådet och BRÅ

PDF-fil

Utvecklingsagenterna (beställningsbar)

2004 Trycksak Jämställdhet

Rapport om ett jämställdhetsprojekt

PDF-fil

Utvärdering av Satsa friskt

2010 Rapport Satsa friskt

Slutrapport från Ramböll november 2010.

PDF-fil

Verksamhetsplan 2013 för arbetsområdet hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv

2013 Verksamhetsplan Hot på jobbet

PDF-fil

Åklagarens debriefing

2000 Bildspel Satsa friskt

Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld.

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.