Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Att rusta sig för förändring

2015-05-06 Tio myndigheter deltar i ett nytt utvecklingsprogram om förändring.

Se video och lyssna till deltagarnas kommentarer och reflektioner kopplat till det första tillfället av utvecklingsprogrammet:

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd har inlett ett nytt utvecklingsprogram. Under totalt fyra tillfällen under 2015 kommer partsföreträdare från de deltagande myndigheterna att samlas för att diskutera utmaningar, behov och möjligheter i förändringsarbetet. Minst en arbetsgivarrepresentant och en arbetstagarrepresentant från varje myndighet deltar i programmet.

”Att rusta sig inför framtida förändring” var temat för första delen av utvecklingsprogrammet, som anordnades 21–22 april. Fokus låg på digitalisering, benchmark och innovation.

Susanne Bergman från Digitaliseringskommissionen presenterade kommissionens uppdrag och belyste digitaliseringen utifrån ett politiskt perspektiv. Målet för politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Susanne Bergman berättade om hur digitaliseringen förändrar hela samhället och vilken betydelse digitalisering kommer att få för bland annat myndigheterna i framtiden.

Digitala trender

Därefter bjöd Pelle Sommansson från EY på en inspirerande föreläsning kring digitalisering. Han presenterade digitala trender utifrån ett perspektiv från näringsliv och industrin; hur digitaliseringen förändrar tjänster och produkter. Det blev en interaktiv session med mycket diskussioner kring utmaningar och möjligheter kopplat till digitaliseringen.

Deltagarna gav exempel på viktiga områden att beakta, som integritet, sårbarhet, säkerhet och att hantera den oro som kan uppstå hos medarbetare. De genomförde olika övningar och besvarade frågor via det digitala verktyget ”Mentimeter”, som visade deltagarnas svar i realtid på storbildsskärm.

Benchmark

Den andra dagen av utvecklingsprogrammet handlade om benchmark och innovation. Martin Johansson, sekreterare för Benchmarkingutredningen och utredare på Statskontoret, inledde med att presentera resultatet från den nyligen genomförda utredningen ”Systematiska jämförelser för lärande i staten”.

En av utredningens slutsatser är att systematiska jämförelser ska användas för att främja lärande och utveckling på myndigheter, snarare än kontroll, och att det är viktigt att skilja på dessa två.

Martin Johansson poängterade att kraven på myndigheterna ökar. Ju snabbare omvärlden förändras, desto mer föränderlig behöver en myndighet vara. Systematiska jämförelser kan då fungera som ett stöttande verktyg.

Innovationsupphandling

Därefter tog Linda Andersson från EY vid för att utmana deltagarna kring innovation och innovationsupphandling.

Linda Andersson avdramatiserade begreppet innovation och gav konkreta exempel på hur organisationer, som till exempel Nya Karolinska sjukhuset (NKS), arbetar med innovationsupphandling. På NKS arbetar man med innovationsupphandling för att rusta sjukhuset med medicinteknisk utrustning som är modern över tid och som därmed möter framtida krav och behov.

Deltagarna fick genomföra en gruppövning där de skulle identifiera ett fiktivt eller verkligt problem på sina myndigheter, för att sedan på ett metodiskt sätt identifiera aktiviteter för att skapa förbättringar och lösa det eventuella problemet. Syftet var att skapa struktur i förändringsprocessen, bland annat i fråga om hur aktiviteter genomförs och prioriteras i tiden.

Stort intresse

Intresset för att delta i utvecklingsprogrammet har varit stort. Totalt anmälde ca 30 myndigheter sitt intresse för att delta.

Syftet med programmet är att tillhandahålla stöd och ge tillfälle för lokala parter att både få insikt i det teoretiska perspektivet avseende kontinuerlig förändring och utveckling och att ta del av praktiska övningar kring relevanta teman.

Nästa tillfälle av utvecklingsprogrammet genomförs den 26-27 maj. Fokus är då på individen, i syfte att öka förståelsen för hur attityder och förhållningssätt kopplat till kontinuerlig förändring och utveckling skiljer sig åt mellan individer i organisationer.

Publicerad: 2015-05-06

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.